........                        

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประกาศเกียรติคุณและมอบของรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่น ปี 2557

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

   ............

Application Cover Sheet

Solicitation Guidelines

...............
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอรับสนับสนุนตีพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) [3 ก.ย.2554]
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๔ ภูมิภาค ได้แก่ [3 ก.ย.2554]
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคเหนือ
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคกลาง
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคใต้

แนว ทางในการบริหารโครงการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผังการทำงาน : งบประมาณโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Research Grant - CE/RU)[21 ส.ค.51]

Research Grouping Framework (RGF)
ประเด็นคำถาม คณะ/สถาบัน จากการประชุมชี้แจงข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 [24 พ.ค.53]
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National / International Journals) (2 มิ.ย.2554]
ประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดประชุมนานาชาติ [ 2 ต.ค. 2555 ]

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (งบประมาณแผ่นดิน) [13 ส.ค.2556]

รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี ๒๕๕๖ [22 ส.ค. 2556 ]
แบบฟอร์ม สำหรับรายงาน KPI ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร (ด้านการวิจัย) [16 ก.ย.2556]
 
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และอยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ 2556
บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปี 2556
บทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี (2551-2555)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัยปีงบประมาณ 2557 ภายใน 7 ก.พ. 2557 [31 ม.ค.2557]
การสมัครขอรับทุน "เพชรชมพูเข้มแข็ง" กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช [9 ม.ค.2557]
 
บันทึก
เกณฑ์การสนับสนุนทุนเพชรชมพูเข้มแข็ง
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย
ประวัติผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ความเห็น

 

More...
ระบบงาน
Download คู่มือระบบประกันคุณภาพการวิจัย (CU-RQA)
ระบบบริหารทุนวิจัย (RD)
  คู่มือการใช้งานระบบฯ
    สำหรับรองวิจัย/ผอ.สถาบัน
    สำหรับหัวหน้าภาค
    สำหรับนักวิจัย
  วีดีทัศน์สาธิตการใช้งานระบบ
สำหรับหัวหน้าภาค
  การขอใช้บริการระบบ EDMS
    More...
ผลงานวิจัยชาวจุฬา
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
บทคัดย่อผลงานวิจัยใหม่
บทคัดย่อผลงานวิจัย
(กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช)
บทคัดย่อผลงานวิจัย
(งบประมาณแผ่นดิน)
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รวม Link

ปาฐกถาชุด “สิรินธร”
เว็บไซต์กำลังพัฒนา เข้าสู่เว็บไซต์เดิม
คลิกที่นี่


.
.
.
.

 

วารสารและรางวัลงานวิจัย..
.......................
.
.
.
.

รายชื่อหนังสือบนชั้นวางหนังสือออนไลน์

1.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
2.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
3.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
4.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
5.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


1.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
2.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
3.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
4.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


1.คู่มือการทำวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

หน่วยงานเกี่ยวข้อง012348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
112
130
316
11147
3603
4094
12348
Research 54.83.236.56
Time: 2014-07-29 12:43:24
Joomla templates by Joomlashine