........                        

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี ประกาศ  รับข้อเสนอการวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2559  "ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2558 - 17 กันยายน 2558".
.

 


 

Application Cover Sheet

Solicitation Guidelines

...............


         


      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image002.gif กิจกรรมที่น่าสนใจ 

in140314_02.png
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรและอาจารย์
ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ ปี 2558  

   ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานแสดงความยินดีแก่
บุคลากรจุฬาฯ ที่ได้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2558 (1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)
อ่านเพิ่มเติม/ดาวห์โหลดเอกสาร
Elsevier Research Intelligence
Scival - Research Intelligence Tool
Sean Low-Solution Sales Manager
Alexander van Training at Chulalongkorn University,
Jun 4, 2015 

 ............................................................


Elsevier Research Intelligence
Scival - Research Intelligence Tool
Sean Low-Solution Sales Manager
Alexander van Training at Chulalongkorn University,
September 5 th,2014

   
........................................................   ......           


โครงการสัมนา..
แนวทางการผลักดันและปรับวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ 
(ISI/SCOPUS)
..................................................... .....  .         ...


                                           

 ข่าวที่น่าสนใจ  

ปาฐกถา ชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 30 เรื่อง “มัญชุศรี-อวโลกิเตศวร” 
         
        โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 
ในวันพฤหัสบดีที่  12   กุมภาพันธ์ 2558    เวลา 17.00 น. 
ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                

in140317.png
จุฬาฯ พัฒนาเก้าอี้ช่วยผู้สูงอายุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา 2 นวัตกรรม เก้าอี้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และเก้าอี้ล้อเลื่อนช่วยย้ายตัวจากเตียง เน้นช่วยเบาแรงผู้ดูแล 
ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้านักวิจัย เปิดเผยว่า ...
(อ่านต่อ)  
สำนักบริหารวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
" EU - Training 2015 : How to Submit H2020 EU Proposal "

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
ณ ห้อง Dipak C. Jain ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกดูสื่อผ่านระบบ Echo 360
คลิกดูสื่อผ่านระบบ youtube

 
 

 

 

 

 

 

สำนักบริหารวิจัย..................................


image002.gif
วารสารและรางวัลงานวิจัย..
.............

.
........


รายชื่อหนังสือบนชั้นวางหนังสือออนไลน์

image002.gif 1.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
image002.gif 2.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
image002.gif 3.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
image002.gif 4.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
image002.gif 5.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


image002.gif 1.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
image002.gif 2.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
image002.gif 3.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
image002.gif 4.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


image002.gif 1.คู่มือการทำวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
image002.gif 2.แนวทางการบริหารงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
image002.gif
3.
คู่มือระบบ NRMS

 

 

 

 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง108055
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
255
259
105494
7066
7302
108055
Research 54.235.1.70
Time: 2015-11-30 00:49:23
Joomla templates by Joomlashine