เขียนโดย Super User
หมวด:

สรุปแผนปฏิบัติการวิจัย 5 ปี (ปี 2559- ปี 2563)
 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2570)ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัยปีงบประมาณ 2559
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ภายใต้หัวข้อ

“ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจุฬาฯ ด้านการวิจัย...แหล่งเรียนรู้ของแผ่นดิน”
ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ทแอนด์สปา ต.นาจอมเทียน ชลบุรี    pdf06

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัยปีงบประมาณ 2559    pdf06
...............

.....aw12.. .. ....