........                      

หน้าหลัก

พิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน รางวัลศาสตราจารย์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน
และกิจการนิสิต รางวัลการวิจัย และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554
| คลิก Dowload วีดีโอ |
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) [3 ก.ย.2554]
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๔ ภูมิภาค ได้แก่ [3 ก.ย.2554]
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคเหนือ
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคกลาง
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคใต้
เสนอขอทุนจุฬาฯ 100 ปี
  โครงการขับเคลื่อนการวิจัย คลิกดูรายละเอียด
(STAR : Special Task Force for Activating Research)
  โครงการศูนย์นวัตกรรมสหศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด

แนวทางในการบริหารโครงการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผังการทำงาน : งบประมาณโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Research Grant - CE/RU) [21 ส.ค.51]

Research Grouping Framework (RGF)
ประเด็นคำถาม คณะ/สถาบัน จากการประชุมชี้แจงข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 [24 พ.ค.53]
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National / International Journals) (2 มิ.ย.2554]
ประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดประชุมนานาชาติ [ 2 ต.ค. 2555 ]

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (งบประมาณแผ่นดิน) [13 ส.ค.2556]

รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี ๒๕๕๖ [22 ส.ค. 2556 ]
แบฟอร์ม สำหรับรายงาน KPI ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร (ด้านการวิจัย) [16 ก.ย.2556]
 
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และอยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ 2556
บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปี 2556
บทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี (2551-2555)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัยปีงบประมาณ 2557 ภายใน 7 ก.พ. 2557 [31 ม.ค.2557]
การสมัครขอรับทุน "เพชรชมพูเข้มแข็ง" กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช [9 ม.ค.2557]
 
บันทึก
เกณฑ์การสนับสนุนทุนเพชรชมพูเข้มแข็ง
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย
ประวัติผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ความเห็น
  More...
จุฬาวิจัย Online
จุฬาฯ ร่วมงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556” [18 ก.ย. 56]
นักวิจัยจุฬาฯ ศึกษา "พรอพอลิส" จากผึ้ง
พัฒนาเป็นทางเลือกในการรักษามะเร็งในอนาคต
[18 ก.ย. 56]
  More...
ระบบงาน
Download คู่มือระบบประกันคุณภาพการวิจัย (CU-RQA)
ระบบบริหารทุนวิจัย (RD)
  คู่มือการใช้งานระบบฯ
    สำหรับรองวิจัย/ผอ.สถาบัน
    สำหรับหัวหน้าภาค
    สำหรับนักวิจัย
  วีดีทัศน์สาธิตการใช้งานระบบ
สำหรับหัวหน้าภาค
  การขอใช้บริการระบบ EDMS
    More...
ผลงานวิจัยชาวจุฬา
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
บทคัดย่อผลงานวิจัยใหม่
บทคัดย่อผลงานวิจัย
(กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช)
บทคัดย่อผลงานวิจัย
(งบประมาณแผ่นดิน)
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รวม Link
ปาฐกถาชุด “สิรินธร”
แสดงความยินดี
รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น จากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกา    
ดร.ณีวาตรา (ชุติมา) ตาลชัย
คณะทันตแพทยศาสตร์
 
   
 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
สาขาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๕
รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม
รศ.นสพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
รศ.ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ผลงานวิจัยดีเด่น
ผศ.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
คณะนิติศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร
คณะรัฐศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
คณะครุศาสตร์
   

Dedicated Support In addition to comprehensive documentations in PDF format and online video...

Flexible Layouts JSN Nuru layout system is very flexible and capable. JSN Nuru provides 36 module positions...

Mijo Shop This is the first JoomlaShine template that supports Mijo Shop. This function is available in PRO Edition only ...

Joomla templates by Joomlashine