Select Page

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิรงรอง รามสูต

คณะนิเทศศาสตร์

สาขาราวัล: เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

จาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานวิจัยเด่น

“การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง”

เป็นงานศึกษาสหวิทยาการที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเกลียดชังในเชิงนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ในสื่อ 3 ประเภทด้วยกัน คือ สื่อสิ่งพิมพ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา สึคาโมโต้ เป็นหัวหน้าโครงการ) สื่อวิทยุและโทรทัศน์ (ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าโครงการ) และสื่อออนไลน์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต เป็นหัวหน้าโครงการ) เพื่อทำความเข้าใจการใช้สื่อของกลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ามกลางความขัดแย้งของวิกฤตการเมืองที่แบ่งขั้ว แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจน รวมถึงสร้างนิยามเชิงปฏิบัติการของการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง และกระบวนการสื่อสารความเกลียดชังที่มีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ความรุนแรง โดยจุดเด่นของงานวิจัยนอกจากจะมีการเก็บข้อมูลจากพื้นที่จริงของการสื่อสารในบริบทของสังคมไทยแล้ว ยังมีข้อเสนอแนะในเชิงของตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการสร้างกรอบและกลไกในการกำกับดูแลสื่อที่ใช้ปฏิบัติได้จริง

  งานวิจัยชิ้นนี้ได้พัฒนาต้นแบบของคำนิยามการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังภายใต้บริบทของสังคมไทย ตลอดจนกรอบที่บรรจุตัวชี้วัดที่ใช้ได้จริงในการระบุระดับความรุนแรงของการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังควบคู่ไปกับระดับของมาตรการการกำกับดูแลที่เหมาะสมในแต่ละระดับ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกลไกการกำกับดูแลกันเอง (Self-regulation) หรือ การกำกับดูแลโดยรัฐตามกฎหมาย (State regulation) หรือ การกำกับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ตลอดจนการหนุนเสริมของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ประชาคมผู้ใช้สื่อและองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรกำกับดูแลภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการสื่อ รวมไปถึงการสร้างความรู้เท่าทันสื่อผ่านสถาบันการศึกษา และการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในระดับสังคม ทั้งจุลภาค และมหภาค