Select Page

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์
เครือเทพ และคณะ

คณะรัฐศาสตร์

สาขาราวัล: รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

จาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานวิจัยเด่น

“การประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี

การกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในประเทศไทยได้ดำเนินการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 15 ปี จึงนำไปสู่คำถามที่สำคัญว่า การกระจายอำนาจของไทยมีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใดและก่อประโยชน์ต่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือไม่อย่างไร การวิจัยครั้งนี้จึงตอบคำถามข้างต้นโดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งข้อมูลจากเอกสารราชการ การสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย ข้อมูลจากกรณีตัวอย่าง อปท. และข้อมูลการสำรวจครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า การกระจายอำนาจของไทยก้าวหน้าในระดับปานกลาง แม้ว่า อปท. ส่วนใหญ่จะพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้หลากหลายประเภทมากขึ้นและมีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ตาม อุปสรรคที่สำคัญของการกระจายอำนาจ ได้แก่ การกำหนดนโยบายของรัฐที่ขาดความต่อเนื่อง กลไกการขับเคลื่อนกระจายอำนาจขาดความเข้มแข็งและยังคงเหนี่ยวรั้งการกระจายอำนาจ หากประเทศไทยจะส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น รัฐจะต้องมีนโยบายส่งเสริมการกระจายอำนาจอย่างชัดเจน มีระบบการกระจายอำนาจที่ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นอิสระในการดำเนินงานของ อปท. อย่างแท้จริงและจะต้องมีกลไกการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบจากภาคประชาชนที่เข้มแข็งต่อไป