Select Page

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร
อมรศิลป์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขารางวัล: เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อก่อโรคในสัตว์ ผลงานวิจัยดีเด่นที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคและเชื้อไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ (โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สุกร และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่) และโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ปีก สุกร และสัตว์เลี้ยง  โดยเฉพาะการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส การติดเชื้อไวรัสในสัตว์ชนิดต่างๆ  รวมทั้งการก่อโรคหรือพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัสในสัตว์   ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาวิจัยในเชิงลึกอื่นๆ ต่อไป

ผลงานวิจัยนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ด้านการศึกษาวิจัย เป็นการสร้างองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยในเชิงลึกของโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ที่พบในประเทศไทย และการสร้างทีมวิจัย นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ การผลิตบัณฑิตและบุคลากร รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ และได้รับการอ้างอิงโดยนักวิชาการ

ด้านการเผยแพร่ความรู้และการให้บริการทางวิชาการ เป็นการให้ความรู้และบริการวิชาการที่เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ และนำผลงานวิจัยนำไปใช้ช่วยแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคระบาดในสัตว์ในประเทศไทย

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านการวิจัย บุคลากร และห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับโรคอุบัติใหม่ในสัตว์

ด้านการเตรียมความพร้อม เป็นการเตรียมการแก้ปัญหาการระบาดของโรค การควบคุมและการป้องกันโรคอุบัติใหม่ในสัตว์