Select Page

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์
อร่ามวิทย์

คณะเภสัชศาสตร์

สาขารางวัล: วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

งานวิจัยเด่น

วิจัยในหัวข้อที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มทำงานวิจัยด้านโปรตีนกาวไหมเซริซินจากไหมสายพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นผลิตผลเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดมลภาวะจากการเน่าเปื่อยของโปรตีนดังกล่าวมาเพิ่มมูลค่า มีการพัฒนารูปแบบและมีผลการศึกษาทางคลินิกอย่างชัดเจน จนทำให้สามารถนำโปรตีนกาวไหมเซริซินมาใช้ประโยชน์ได้จริงในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเครื่องสำอาง ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตวัสดุปิดแผลที่กระตุ้นการหายของบาดแผลได้ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีราคาสูง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าในกลุ่มนี้ได้ ผลงานวิจัยนี้เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ป่วย โดยสามารถใช้วัสดุปิดแผลที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่มีราคาต่ำกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายการวิจัยของประเทศ ที่ต้องการให้งานวิจัยเกิดเป็นรูปธรรมและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยได้เชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปผลิตและพัฒนาทางการตลาด