Select Page
อาจารย์จุฬาฯ กวาดรางวัลสภาวิจัย “วันนักประดิษฐ์ ‘60”

อาจารย์จุฬาฯ กวาดรางวัลสภาวิจัย “วันนักประดิษฐ์ ‘60”

อาจารย์จุฬาฯ กวาดรางวัลสภาวิจัย “วันนักประดิษฐ์ ‘60” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560” (Thailand Inventor’s Day 2017) ได้มีการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ...