Select Page
ORA NewsLetter VOL.2

ORA NewsLetter VOL.2

ORA News Letter VOL.2 (คลิก↵) ฉบับ 1 มีนาคม 2561 รวมประเด็นเดือน มกราคม-มีนาคม...
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ เป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านข้าวของประเทศ การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ  ...
Derma-Promp ถุงเท้าผลัดเซลล์ผิวเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

Derma-Promp ถุงเท้าผลัดเซลล์ผิวเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

“เท้า” มักเป็นอวัยวะส่วนสุดท้ายที่ได้รับการบำรุงรักษา แต่ “เท้า” กลับเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุด เพราะใช้พาร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆ และยังถูกห่อหุ้มด้วยรองเท้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการอับชื้น เป็นแผลพุพองจากการเสียดสี ส้นเท้าแตก หรือเกิดปุ่มเนื้อตายที่เรียกว่าตาปลา...
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Spearhead  R&I Program และงบบูรณาการปีงบประมาณ 2563

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Spearhead R&I Program และงบบูรณาการปีงบประมาณ 2563

จากการประชุมรองคณบดีฝ่ายวิจัยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติการแบ่งกลุ่มหัวข้อวิจัยจากการสำรวจเบื้องต้นอกเป็น 12 กลุ่ม ทางสำนักบริหารวิจัยได้จัดทำ Infographic เพื่อที่ทางสำนักบริหารวิจัยจะได้ดำเนินการเรียนเชิญอาจารย์เข้าประชุมในหัวข้อที่อาจารย์สนใจโอกาสต่อไป...