Select Page
จุฬาฯ จับมือเจ มาร์ท ด้านวิชาการ

จุฬาฯ จับมือเจ มาร์ท ด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือร่วมกับกลุ่มบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนางานวิจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี...
การสำรวจผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีการวางจำหน่าย

การสำรวจผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีการวางจำหน่าย

ด้วยสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่พัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีการวางจำหน่าย...
จุฬาฯ  1 ใน 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัย จับมือ เดินหน้า RUN2

จุฬาฯ 1 ใน 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัย จับมือ เดินหน้า RUN2

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ซึ่งเป็นการดำเนินงานและความร่วมมือในระยะที่ 2 ภายในระยะเวลา 5...
2 วารสารจุฬาฯ เข้าฐานข้อมูล Scopus ระดับสากล

2 วารสารจุฬาฯ เข้าฐานข้อมูล Scopus ระดับสากล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการประกาศรายชื่อ 2 วารสาร จากทั้งหมด 10 วารสารไทยที่ได้รับการยอมรับเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Towards National Impacts and International...
จุฬาฯ ร่วมมือ ธกส. พัฒนาความร่วมมือวิชาการ

จุฬาฯ ร่วมมือ ธกส. พัฒนาความร่วมมือวิชาการ

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  โดยใช้ข้อมูลทางด้านสินเชื่อของเกษตรกร นำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเครดิต...