Select Page
ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ

ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขารางวัล: เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ งานวิจัยเด่น เป็นนักวิจัยที่ได้อุทิศตนให้กับงานวิจัยและได้พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพันธุ์อย่างต่อเนื่อง...
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขารางวัล:วิทยาศาสตร์การแพทย์ งานวิจัยเด่น เป็นนักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด...