Select Page
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ คณะรัฐศาสตร์ สาขาราวัล: รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งานวิจัยเด่น “การประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี“...
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขารางวัล: วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช งานวิจัยเด่น วิจัยในหัวข้อที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มทำงานวิจัยด้านโปรตีนกาวไหมเซริซินจากไหมสายพันธุ์ไทย...
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร อมรศิลป์

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร อมรศิลป์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร อมรศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขารางวัล: เกษตรศาสตร์และชีววิทยา มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อก่อโรคในสัตว์ ผลงานวิจัยดีเด่นที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่...
ศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา

ศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา คณะอักษรศาสตร์ สาขารางวัล: เกษตรศาสตร์และชีววิทยา งานวิจัยเด่น ๑. งานวิจัย สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (ความงามด้วยภูมิปัญญาไทย). ๒๕๕๗ เป็นงานวิจัยริเริ่มที่ทำให้ได้ข้อสรุปมโนทัศน์ด้านความสวย ความงาม...
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา จารุศิริ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา จารุศิริ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา จารุศิริ คณะวิทยาศาสตร์ สาขารางวัล: วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ วิจัยหาอายุของรอยเลื่อนมีพลังและแผ่นดินไหวรวมถึงสึนามิในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นระบบ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์  มหัทธโนบล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์ มหัทธโนบล

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์ มหัทธโนบล คณะรัฐศาสตร์ สาขารางวัล: รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ งานวิจัยเด่น ผลงานวิจัยจากที่ผ่านมาเป็นผลงานด้านจีนศึกษา (Chinese Studies) เกือบทั้งหมด โดยลักษณะงานแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ...