Select Page

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการประกาศรายชื่อ 2 วารสาร จากทั้งหมด 10 วารสารไทยที่ได้รับการยอมรับเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Towards National Impacts and International Quality” ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s certificates) ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการประกาศรายชื่อ 2 วารสาร ได้แก่ “Tropical Natural History” ในสาขาสิ่งแวดล้อม (บรรณาธิการ: ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา) และ “Journal of metals, materials and Minerals” ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์) โดยทั้ง 2 วารสารนี้เป็น 2 ใน 10 วารสารไทยที่ได้บรรจุลงในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

โดยมีวารสารไทยที่ได้บรรจุลงในฐานข้อมูล Scopus เพียง 26 วารสาร จากวารสารทั่วโลก จำนวน 24,000 วารสาร ซึ่งเฉลี่ยแล้วอัตราการรับวารสารไทยเข้าฐานข้อมูลนี้อยู่ที่ 23% เท่านั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต / การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารไทยให้มีมาตรฐานสากล และผลักดันให้ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus  โดยมีเป้าหมายให้วารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลจำนวน 40 วารสาร ภายในระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2560-2562) ซึ่งในช่วง 10 เดือน ที่ผ่านมา มีจำนวนวารสารที่ได้รับการยอมรับแล้วถึง 10 วารสาร จาก 4 สาขา ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์  และมีอัตราการรับวารสารเป็น 100% มีการใช้ระยะเวลาพิจารณาเพียง 3-72 วัน โดยวารสารที่ได้รับการยอมรับนี้ จะเป็นวารสารที่อยู่ในสาขาที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 และจากวารสารที่ได้รับการยอมรับก็จะส่งผลดีทั้งในแง่ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในระดับเวทีโลก เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ผ่านการอ้างอิง (Citation) เกิดการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศอีกด้วย