Select Page

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ซึ่งเป็นการดำเนินงานและความร่วมมือในระยะที่ 2 ภายในระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ.2561-2566) โดยมีเป้าการวิจัยเพื่อประเทศไทย: เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (RUN for Thailand: to sustainable development)

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ประกอบด้วย 8 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มอุดมศึกษาที่ใช้พื้นฐานความจริงใจ ความเท่าเทียม และความเป็นเลิศ หรือเรียกว่า “SEXy way” (Sincerely, Equally, Excellently) ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาประเทศ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและการกล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายฯ โดยมองประเด็นการวิจัยให้ตอบโจทย์ สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงในภาคอุตสาหกรรม สามารถนำงานวิจัยต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ตลอดจนการพัฒนานิสิต / นักศึกษา ให้มีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะต้องวางแผนการดำเนินงานในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อสนองนโยบายของชาติและรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย กล่าวถึงการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ จากการวางแผนในการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การสร้างนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือในต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาคและการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยลักษณะการทำงานของเครือข่ายฯ แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านสุขภาพ ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านการเกษตร ด้านวัสดุขั้นสูง ด้านดิจิตอล ด้านโลจิสติดส์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้ากลุ่มในด้านหุ่นยนต์และด้านอาเซียน