Select Page

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดพันธกิจให้เป็นองค์กรหลักที่ชี้นำการพัฒนาประเทศด้วยผลงานวิจัยและองค์ความรู้ เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะในด้านสารสนเทศการวิจัย วช.มีนโยบายให้บริการสารสนเทศด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล ด้วยการกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) กับงานวิจัยให้แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และที่ผ่านมาศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ได้ดำเนินการออกรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ให้กับรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาราำหรับปี 2561 วช. ได้เพิ่มการให้บริการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่  วัตถุดิจิทัลประเภทสื่อมัลติมีเดีย ทั้งรูปภาพ ภาพยนต์ / แอนิเมชั่น / เสียง / เอกสาร และวัตถุดิจิทัลประเภทอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่จะขอรับบริการออกตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)

วช. จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคารวช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่การขอรับบริการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) และการให้บริการออกรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) เพิ่มเติม รวมทั้งการสาธิตขั้นตอนการขอรับริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ให้แก่หน่วยงานวิจัยในภูมิภาค

กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร. 0-2579-6382 หรืออีเมล์: doi@nrct.go.th
ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

เอกสารประกอบ