Select Page

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) ส่วนฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในฝรั่งเศส และสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายไทยจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักสำหรับอาจารย์และนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในไทย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ BiCS(คลิก↵)
ผู้ประสานงานโครงการ: นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร 02 610 5394; Email: nuttinee.ohec@gmail.com