Select Page
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Spearhead R&I Program และงบบูรณาการปีงบประมาณ 2563

ดีมากครับ จากปกติที่ผมกรอกข้อมูลแล้วปริ้นท์ แต่พอมีระบบ ผมอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้

ดร.อานนท์ ไชยสุริยา

สถาบันภาษา

เพิ่มความสะดวก ช่วยเตือนความจำและเก็บข้อมูลของเรา สะดวกในการขอทุน เป็นตัวกลางที่เราจะติดต่อคนให้ทุนได้

ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลังการอบรมก็รู้ว่าระบบช่วยในการทำงานมากขึ้น ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอย่างที่คิด

ศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาฯ จับมือเจ มาร์ท ด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือร่วมกับกลุ่มบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนางานวิจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ 1 ใน 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัย จับมือ เดินหน้า RUN2

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ซึ่งเป็นการดำเนินงานและความร่วมมือในระยะที่ 2 ภายในระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ.2561-2566) โดยมีเป้าการวิจัยเพื่อประเทศไทย: เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (RUN for Thailand: to sustainable development)

2 วารสารจุฬาฯ เข้าฐานข้อมูล Scopus ระดับสากล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการประกาศรายชื่อ 2 วารสาร จากทั้งหมด 10 วารสารไทยที่ได้รับการยอมรับเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Towards National Impacts and International Quality” ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ฐานข้อมูลบุคคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติ

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการปรับตัวและป้องกันปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

รวบรวมโครงการวิจัยในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์จากหลากหลายศาสตร์ เพื่อการสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ ช่วยเติมเต็มขีดความสามารถของมนุษย์ ก้าวหน้า ทันสมัย ใส่ใจสังคม

พลังงาน 

ส่งเสริมและผลักดันการวิจัยด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ World Class University รวมไปถึงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อขยายผลไปสู่การใช้งานจริง

วัสดุขั้นสูง 

มุ่งเน้นงานวิจัยด้านวัสดุคุณภาพสูงที่น่าสนใจ รวมถึงวัสดุทางธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ เพื่อใช้งานที่ทันสมัยในด้านเกษตรกรรม พลังงานและอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์

สุขภาพ 

มุ่งเน้นการวิจัยปัญหาสุขภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุอีกด้วย

สังคมผู้สูงวัย 

การจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถและสุขภาพของผู้สูงวัยในสังคมให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อาเซียน 

การเตรียมความพร้อมรับมือและการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

อาหาร 

สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง รวมถึงการมีน้ำบริโภคที่มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยาการทางน้ำให้มั่นคง อย่างยั่งยืน

งานวิจัยเด่น

รวมผลงานวิจัยเด่นอื่นๆ
ภายในจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย

รางวัลระดับชาติ

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 E- Mail:  research@chula.ac.th โทรศัพท์  02-218-0240 Fax  02-218-0236

ติตต่อเรา

7 + 2 =

Facebook