Select Page

ดีมากครับ จากปกติที่ผมกรอกข้อมูลแล้วปริ้นท์ แต่พอมีระบบ ผมอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้

ดร.อานนท์ ไชยสุริยา

สถาบันภาษา

เพิ่มความสะดวก ช่วยเตือนความจำและเก็บข้อมูลของเรา สะดวกในการขอทุน เป็นตัวกลางที่เราจะติดต่อคนให้ทุนได้

ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลังการอบรมก็รู้ว่าระบบช่วยในการทำงานมากขึ้น ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอย่างที่คิด

ศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี

คณะวิทยาศาสตร์

นักวิจัยจุฬาฯ คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 25 รางวัล

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventor’s Day 2018)” และ
“งานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3”
โดยจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

RUN ไทย-มาเล จับมือขับเคลื่อนงานวิจัย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network, RUN) ของประเทศไทย จับมือ สร้างความร่วมมือกับ Malaysia Research University Network (MRUN) โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สบจ. ต้อนรับอาจารย์ใหม่

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการ “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 15” ณ ห้อง 111 มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ รับทุน NSTDA’60

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ฐานข้อมูลบุคคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติ

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการปรับตัวและป้องกันปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

รวบรวมโครงการวิจัยในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์จากหลากหลายศาสตร์ เพื่อการสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ ช่วยเติมเต็มขีดความสามารถของมนุษย์ ก้าวหน้า ทันสมัย ใส่ใจสังคม

พลังงาน 

ส่งเสริมและผลักดันการวิจัยด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ World Class University รวมไปถึงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อขยายผลไปสู่การใช้งานจริง

วัสดุขั้นสูง 

มุ่งเน้นงานวิจัยด้านวัสดุคุณภาพสูงที่น่าสนใจ รวมถึงวัสดุทางธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ เพื่อใช้งานที่ทันสมัยในด้านเกษตรกรรม พลังงานและอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์

สุขภาพ 

มุ่งเน้นการวิจัยปัญหาสุขภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุอีกด้วย

สังคมผู้สูงวัย 

การจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถและสุขภาพของผู้สูงวัยในสังคมให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อาเซียน 

การเตรียมความพร้อมรับมือและการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

อาหาร 

สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง รวมถึงการมีน้ำบริโภคที่มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยาการทางน้ำให้มั่นคง อย่างยั่งยืน

งานวิจัยเด่น

รวมผลงานวิจัยเด่นอื่นๆ
ภายในจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย

รางวัลระดับชาติ

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 E- Mail:  research@chula.ac.th โทรศัพท์  02-218-0240 Fax  02-218-0236

ติตต่อเรา

11 + 11 =

Facebook