Select Page

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network, RUN)

การร่วมมือทางการวิจัยของมหาวิยาลัยทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดเรื่องความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently)โดยคำนึงถึงงานวิจัยที่มุ่งเน้นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก อาทิเช่น งานวิจัยด้านพลังงาน งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านวัสดุศาสตร์ ด้านหุ่นยนต์ และด้านการศึกษาทางภูมิภาคอาเซียน โดยมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนั้นจะตอบสนองและให้แนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับสังคมในอนาคต เป็นศูนย์กลางสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคในอาเซียน

กรอบแนวคิด

การแบ่งปันทรัพยากรการวิจัย (Resource Sharing) การทำงานร่วมกันคือการแบ่งปันข้อมูลในการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งนักวิจัยหลังปริญญาเอก(Postdoc) เครื่องมือวิจัย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการบริหารงานวิจัย ร่วมกันจัดทำโครงงานวิจัยและหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในการวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่ 9 กลุ่มหลัก ได้แก่ พลังงาน เกษตรและอาหาร วัสดุศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  สุขภาพ หุ่นยนต์ ดิจิตอล และอาเซียน

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E- Mail:  research@chula.ac.th  FAX: 02-218-0236
โทรศัพท์ : 0-2218-0203

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ชุดที่ 1 (สายวิทย์)    0-2218-3202
ชุดที่ 2 (สายสังคม)  0-2218-3210