เลือกหน้า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติ

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และจัดการภัยพิบัติ

กลุ่มการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมประเด็นด้านการลด/ป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวและป้องกันปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย พร้อมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในเครือข่ายในการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา / ส่งเสริมศักยภาพของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเชิงรุกด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

more

โครงการวิจัยภายใต้กลุ่มการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติสามารถแบ่งงานวิจัยออกเป็น 3 ด้าน คือ

 1. งานวิจัยทางด้านการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลด/ป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการอนุรักษ์พลังงาน / ใช้พลังงานทดแทน การปรับปรุงการเกษตรเพื่อเพิ่มการสะสมคาร์บอน / ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการสะสมคาร์บอนในดิน (Carbon sequestration) สำหรับป่าไม้ / เกษตรกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการตรวจวัดการจัดการของเสียอินทรีย์ที่ลดการปล่อยก๊าซมีเทน / ใช้เป็นพลังงาน
 2. งานวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเดือดร้อนของชุมชนและระบบนิเวศน์สําหรับประเทศไทย โดยศึกษาด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ / มาตรการสำหรับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ การจัดการน้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง โครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว พลังงาน และสุขภาพ
 3. งานวิจัยด้านการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ และด้านการเงิน / เศรษฐศาสตร์ เพื่อเตรียมการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิบัติภัยสําหรับประเทศไทย

 

รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

E-mail: orathai.c@chula.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2529 จากศักยภาพและผลงานของหน่วยวิจัย ส่งผลให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเผยแพร่ทางวิชาการและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านแผ่นดินไหว อันได้แก่ การรวมรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว การวิจัยต่อยอดทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวเพื่อประยุกต์ใช้กับประเทศไทย การเผยแพร่เชิงวิศวกรรมแผ่นดินไหวรวมถึงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาการตระหนักรู้และขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือภัยแผ่นดินไหว

งานวิจัยเด่น
 • การจัดทำร่างมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและสึนามิให้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงของประเทศ
 • การวิจัยทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง รูปแบบโครงสร้างและจุดต่อโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานแผ่นดินไหว  วิธีวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ
 • การประเมินความสามารถต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างอาคารเก่าและแนวทางการเสริมความแข็งแรง
 • การวิเคราะห์ความภัยแผ่นดินไหว ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผ่นที่แสดงระดับความรุนแรงของภัยแผ่นดินไหว และคลื่นแผ่นดินไหวสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร
 • การพยากรณ์สึนามิโดยวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม
 • การวิเคราะห์ความบอบบางของอาคารต่อแผ่นดินไหวและสึนามิ
 • การประเมินความเสียหายของอาคารและการประเมินความสูญเสียเนื่องจากแผ่นดินไหว
 • ระบบอัตโนมัติสำหรับการหาน้ำหนักและประเภทของรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่บนสะพาน
 • การวิเคราะห์และบรรเทาความสั่นสะเทือนของสะพานยกระดับ
 • วิศวกรรมธรณีเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว
ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือน

โทร : (+662) 218-6571
E-mail: tsupot@gmail.com

 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาของพืช

งานวิจัยของศูนย์ฯ เน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนา ให้พืชมีความแข็งแรงและให้ผลผลิตที่ดีโดยอาศัยการศึกษาทางสรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล ปัจจุบันได้แบ่งโจทย์วิจัยเป็นสองด้าน คือ

 • สรีรวิทยาของความเครียดในพืช ได้แก่ ภาวะเค็ม และ ภาวะแล้ง เป้าหมายในการวิจัย คือ การค้นหายีนและกลไกทนทานภาวะเครียด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพันธุ์พืช
 • การตอบสนองของพืชต่อปัจจัยภายนอก ได้แก่ การใช้จุลินทรีย์ สารอินทรีย์ หรือเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและ การใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อชะลอภาวะเสื่อมถอยของผลิตภัณฑ์จากพืช
งานวิจัยเด่น
 • ยีนและกลไกการทนเค็มในข้าว
 • ยีนและกลไกการทนแล้งในข้าว
 • การศึกษาการเชื่อมโยงทั้งจีโนมของลักษณะการทนเค็มในข้าว
 • การศึกษาการเชื่อมโยงทั้งจีโนมของลักษณะการทนการขาดฟอสฟอรัสในข้าว
 • การศึกษาการเชื่อมโยงทั้งจีโนมของลักษณะการทนการขาดไนโตรเจนในข้าว
 • หน้าที่ของคัลมอดูลินและโปรตีนคล้ายคัลมอดูลินในการทนต่อความเครียด
 • การตอบสนองของ root border cell ต่อความเครียดทางกายภาพ
 • สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยไม้สกุลหวาย
 • สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมการให้ผลผลิต
ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์

E-mail: Supachitra.C@chula.ac.th

หน่วยวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้เชิงเทคนิค การกำหนดกฎระเบียบและนโยบาย การพัฒนาศักยภาพ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการทำงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการเผยแพร่และขยายผลให้เกิดการนำความรู้ไปสู่การใช้งานจริง โดยเน้นความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิจัยเด่น
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ได้แก่ life cycle management; Eco-Design; Green industry
 • ศึกษาวิจัยแนวทาง/กลยุทธการลด/ป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
 • เป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการและองค์กร (CFO,T-VER)
 • การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวล

แหล่งทุน: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย; PTT Public Company Limited;  PTT Global Chemical Public Company Limited; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม; กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ความร่วมมือที่ส้าคัญ: MTEC; Environmental Policy Group, Wageningen University; โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

E-mail: orathai.c@chula.ac.th
โทร.: 0815536884
แฟกซ์: 022186452

เว็บไซต์: http://www.green.chula.ac.th/index_eng.html

 

หน่วยปฏิบัติการวิจัย: การจัดการเหมืองสีเขียว

หน่วยปฏิบัติการวิจัย “การจัดการเหมืองสีเขียว” เริ่มปฏิบัติงานเมื่อปี 2559 เพื่อมุ่งผลิตผลงานวิจัยด้านการจัดการเหมืองสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล มีทิศทางในการป้องกันและลดมลพิษ การบำบัดและกำจัด การประเมินความเสี่ยง การตรวจติดตาม การประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษเน้นเฉพาะกิจกรรมการทำเหมืองแร่สู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการด้านการจัดการเหมืองสีเขียว อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

งานวิจัยเด่น
 1. ผลิตผลงานวิจัยด้านการจัดการเหมืองแร่ เพื่อการพัฒนาเหมืองสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 2. เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการในวารสารทั้งในและต่างประเทศ การประชุม การเสวนา การฝึกอบรม และการสัมมนา
 3. การป้องกันและลดมลพิษ การบำบัดและกำจัด การประเมินความเสี่ยง การตรวจติดตาม การประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษ อันเกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่สู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ติดต่อ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พันธวัศ สัมพันธ์พานิช หัวหน้าหน่วยฯ
อาจารย์ ดร. เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์ รองหัวหน้าหน่วยฯ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีเทคนิคแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2559 ภาระกิจหลักของหน่วยคือ งานวิจัยด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมงานวิจัยหลายหัวข้อ เช่น แบบจำลองพฤติกรรมวัสดุทางธรณี พฤติกรรมความเค้นและความเครียดของดิน การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในงานธรณีกลศาสตร์ วิศวกรรมผิวทาง การปรับปรุงคุณสมบัติดิน วิศวกรรมธรณีแผ่นดินไหว และวิศวกรรมชีวภาพดิน หน่วยปฏิบัติการวิจัยเน้นการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้านออกแบบและก่อสร้าง ปัจจุบันหน่วยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

งานวิจัยเด่น

1. วิเคราะห์และจำลองพฤติกรรมดินในงานก่อสร้างใต้ดินด้วยวิธีเชิงตัวเลข
2. ศึกษาพฤติกรรมดินขั้นสูง เช่น พฤติกรรมดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ พฤติกรรมดินในระดับความเครียดต่ำ พฤติกรรมด้านพลศาสตร์ของดิน
3. ศึกษาพฤติกรรมแอสฟัลท์คอนกรีตและการปรับปรุงดินสำหรับชั้นโครงสร้างทาง
4. วิเคราะห์พฤติกรรมตอบสนองของชั้นดินต่อแผ่นดินไหว
5. วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมชีวภาพดิน

ติดต่อ

ศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/gruchula/

สถาบันวิจัย

งานวิจัยเด่น 6
 • การมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง
 • การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน
 • การจัดการภัยพิบัติเมือง เมือง Resilience
 • เกมจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการเมือง
 • การวางแผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาชุมชนและประชาสังคม
 • การวางแผนสิ่งแวดล้อมเมือง

ติดต่อ :

ดร. ปัณฑิตา ตันวัฒนะ

 

 

งานวิจัยเด่น 7
 • การบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย เป็นต้น
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • การพัฒนาเทคโนโลยีดูดซับและกักเก็บคาร์บอน
 • สังคมคาร์บอนต่ำ
 • การจัดการมลพิษทางอากาศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • พลังงานทดแทนและทางเลือก

ติดต่อ :

ดร. สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ

 

 

งานวิจัยเด่น 8

– การดูดซับโลหะหนักด้วยตัวดูดซับ
– รูปแบบของโลหะหนักในดินปนเปื้อน

ติดต่อ :

ดร. ศีลาวุธ ดำรงศิริ

 

 

งานวิจัยเด่น 9
 • การปนเปื้อนและเคมีของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนโลหะหนัก

ติดต่อ :

ดร. เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์

 

 

งานวิจัยเด่น 10

1) การดัดแปรและการสังเคราะห์วัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเพื่อการดูดซับมลสาร
2) การดัดแปรวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นวัสดุดูดซับ
3) การพัฒนาวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4) การใช้กระบวนการไฟฟ้าเคมีในงานด้านสิ่งแวดล้อม
5) งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ติดต่อ : ดร.ดวงกมล พิหูสูตร

 

 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสถาปนาอย่างเป็น ทางการโดยพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517 ทั้งนี้โดยเหตุผลที่การวิจัยด้านสภาวะแวดล้อมมีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมมีฐานะเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง และมีปณิธานยึดมั่น อยู่ระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาวะแวดล้อม มีหน้าที่หลักในการศึกษา วิจัยปัญหาที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการ วางแผนในการพัฒนาป้องกันและแก้ไขตลอดจนการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาของสังคม สำหรับการเนินงานของสถาบันในระยะแรกเริ่มนั้น สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของมนุษย์

งานวิจัยเด่น 1

1) การบำบัดและฟื้นฟูดินและน้ำปนเปื้อนสารพิษด้วยพืช
2) การจัดการปุ๋ยในกิจกรรมการทำนาข้าว
3) การจัดการสารและของเสียอันตราย
4) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) การสร้างความมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อชุมชน

ติดต่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

 

 

งานวิจัยเด่น 2

1) การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันปิโตรเลียมด้วยสารละลายลดแรงตึงผิว
2) การสกัดสารฟอร์บอลเอสเตอร์จากกากเมล็ดสบู่ดำสารละลายลดแรงตึงผิว
3) การสกัดน้ำมันและการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟ
4) การกระจายตัวและการบำบัดแคดเมียมในพื้นที่ปนเปื้อน

ติดต่อ :ผศ.ดร.จันทรา ทองคำเภา

 

 

งานวิจัยเด่น 3
 • เทคโนโลยีการบำบัดสารอันตรายที่ปนเปื้อนในน้ำและอากาศ
 • การสังเคราะห์ การวิเคราะห์สมบัติ และการทดสอบประสิทธิภาพตัวดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ :ดร.ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์

 

 

งานวิจัยเด่น 4

1) การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
2) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3) การวางแผนพัฒนาพื้นที่และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4) การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
5) การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม

ติดต่อ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม

 

 

งานวิจัยเด่น 5

1) การบำบัดพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพืช
2) การป้องกันการกระจายตัวของโลหะหนักในดินด้วยพืช
3) การใช้ถ่านชีวภาพในการปรับสภาพดินปนเปื้อนเพื่อการลดการดูดดึงโลหะหนักโดยพืช
4) การใช้ถ่านชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ติดต่อ :

ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี

 

 

ติดต่อ

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านวาริชกรรมการเพาะเลี้ยง  เทคโนโลยีชีวภาพ  นิเวศวิทยา และ สิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน่วยงานเดียวในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีสถานีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ห้องปฏิบัติการเคมี นิเวศวิทยา และโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เรือจุฬาวิจัย1 สำหรับสำรวจและศึกษาวิจัยทางทะเล รวมถึงมีศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับเข้าพักและจัดประชุม  มีพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถานสำหรับแสดงผลงานต่าง ณ เกาะสีชัง ชลบุรี  ทำให้มีความพร้อมอย่างยิ่งในการทำการศึกษาวิจัยด้านต่างๆที่กล่าวแล้ว ครอบคลุมทั้งน้ำจืด  น้ำกร่อย และน้ำทะเล  ทั้งในอ่าวไทยและพื้นที่ชายฝั่ง

งานวิจัยเด่น

ด้านวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอยเป๋าฮิ้อสายพันธุ์ท้องถิ่นเกาะสีชัง , Haliotis asinina,  ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในสองหน่วยงานของประเทศไทย และเป็นอันดับหนึ่งของอาเชียนในการเพาะพันธุ์หอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์ในบ่อบนบก และประสบความสำเร็จในการขยายและฟื้นฟูปะการังชนิดต่างๆ เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังลายดอกไม้ ปะการังดอกไม้ทะเล และปะการังโขด โดยทำการฟื้นฟูปะการังชนิดต่างๆดังกล่าวถึงปัจจุบันมากกว่า3,000กิ่ง ท้้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง และเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลคุณภาพน้ำทะเล ตะกอนดิน และข้อมูลทางนิเวศวิทยาทางทะเล เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดินในอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่งต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี

ติดต่อ

ดร.สมภพ รุ่งสุภา

E-mail : rsompop@chula.ac.th

Website : www.arri.chula.ac.th

งานวิจัยเด่น

เทคโนโลยีจุลินทรีย์สำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อม

การบำบัดสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพเป็นการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารมลพิษ เทคโนโลยีนี้เป็นที่ยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อบำบัดสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นมลพิษที่ก่อปัญหาทั่วโลก งานวิจัยของเรามุ่งเน้นการศึกษาไมโครไบโอมของสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน คัดแยกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ศึกษาประสิทธิภาพและกลไกการย่อยสลาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานแบคทีเรียสำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่างๆ เช่น สูตรน้ำ เซลล์ตรึง แบคทีเรียแกรนูล และเม็ดแบคทีเรีย

งานวิจัยเด่น

1. ไมโครไบโอมในบริเวณปนเปื้อนน้ำมันปิโตรเลียมและประสิทธิภาพการย่อยสลาย
2. การวิเคราะห์โอมิกส์ของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานแบคทีเรียสำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน

ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง
E-mail: onruthai.p@chula.ac.th

ชีววิทยาแนวปะการัง

กลุ่มวิจัยชีววิทยาแนวปะการังเป็นกลุ่มวิจัยที่ศึกษาทั้งงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และการฟื้นฟูของแนวปะการังทั้งเขตร้อนและเขตหนาว นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และผลที่ตามมาทั้งในเขตขั้วโลกและเขตร้อน กลุ่มวิจัยมีการวิจัยกับสัตว์ทะเลหลายชนิดเช่น ปะการังแข็ง ปะการังอ่อน ทากทะเล ครัสเตเซียน เอคไคโนเดิร์ม และปลา นอกจากนี้ กลุ่มวิจัยยังเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยที่ทำการเพาะปะการังแบบอาศัยเพศได้สำเร็จ และเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยกลุ่มแรกที่ไปศึกษาวิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติก

งานวิจัยเด่น
 1. ชีววิทยาแนวปะการังและการอนุรักษ์
 2. พันธุกรรมของปะการัง
 3. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในอ่าวไทย
 4. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสัตว์ทะเล
 5. สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์และเคมีในแนวปะการัง
 6. ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ขั้วโลกและเขตร้อน

 

ติดต่อ

รศ. ดร. สุชนา ชวนิชย์

E-mail: suchana.c@chula.ac.th

เว็บไซต์: http://www.rbrg.sc.chula.ac.th

หนังสืองานวิจัยในคลัสเตอร์

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E- Mail:  research@chula.ac.th  FAX: 02-218-0236
โทรศัพท์ : 0-2218-0203

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ชุดที่ 1 (สายวิทย์)    0-2218-3202
ชุดที่ 2 (สายสังคม)  0-2218-3210

โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศควรรษที่ 2 (C2F)
0-2218-3233