Select Page

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา เพื่อขอรับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา โดยในงบประมาณ 2561 ได้จัดแบ่งกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อนำเสนอผลงาน 7 กลุ่มดังนี้

  1. กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agriculture, Industrial and Agicultural Technology) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหารและทางการเกษตร / ปศุสัตว์ / ประมง อาทิ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร / ปศุสัตว์ / ประมง เครื่องมื่อ / เครื่องจักรกล / อุปกรณ์ด้านการเกษตร / ปศุสัตว์ / ประมง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร การขนส่ง / โลจิสติกส์ของสินค้าทางการเกษตร / ปศุสัตว์ / ประมง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Food and Health Products) เป็นนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแปรรูปกระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตหรือใช้เพื่อสุขอนามัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เครื่องสำอาง อาหารสพเร็จรูป เครื่องปรุงอาหาร อาหารเสริม เป็นต้น
  3. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขลักษณะอนามัยที่ดีต่อประชาชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เครื่องมือ / อุปกรณ์ / ชุดทดลองทางการแพทย์และสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม นวัตกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ / ลดอัตราการตาย นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ / ผู้ทุพพลภาพ นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางกายและทางจิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Smart Devices, Mechatronics, Digital, Arificial Intelligence & Embedded Technology) เป็นการออกแบบและสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware ที่นำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกระบวนการผลิต สภาวะแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อโลกออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (lOT) และเทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น

5. กลุ่มสร้างนวัตกรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement)  คือ นวัตกรรมที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกายออกแบบเครื่องประดับสื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนการออกแบบศิลปะและงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) รูปแบบการท่องเที่ยวและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น

6.กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป้นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เทคโนโลยี / อุปกรณ์เพื่อการลดใช้พลังงาน ประหยัดพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน การพัฒนาของเสียเพื่อนำกลับมาใช้เป็นพลังงาน เครื่องมือ / อุปกรณ์เทคโนโลยีในการรับมือกับปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรดิน / น้ำ / ป่าไม้ การลดปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ไฟป่า การลดมลภาวะทางอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. กลุ่มเทคโนโลยีด้านความมั่นคง (Stability Technology) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและรับมือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในมิติพื้นที่ อาทิ ชายแดน ชายฝั่งทะเล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง