Select Page

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักบริหารวิจัยจัดสัมมนาร่วมกับ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ในหัวข้อ “Introduction of JSPS Activity in Asia and Sharing Information about Research Opportunity in Japan” ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ ชั้น 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนาร่วมกับ Professor Kuniaki Yamashita ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพ ประเทศไทย โดยมีหัวข้อข้อเกี่ยวกับการแนะนำทุนวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ของ JSPS ในเอเชีย เช่น การสนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศ การเชิญชวนนักวิจัยไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น และการสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยไทยที่เคยได้รับทุนของ JSPS ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ส่งศรี กุลปรีชา จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) เป็นองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยดำเนินการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ.1932 ในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งให้การสนับสนุนแก่อาจารย์ ผู้ชำนาญการ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่สนใจการทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่นทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ และเภสัชศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ การสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างชุมชนวิชาการและอุตสาหกรรม เก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และให้ทุนเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์