Select Page

การแนะนำทุนวิจัยต่างๆ และกิจกรรมของ JSPS ในเอเชีย เช่น การสนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศ การเชิญชวนนักวิจัยจากต่างประเทศมาที่ญี่ปุ่น และการสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ นอกจากนี้ JSPS ได้เชิญศิษย์เก่าที่ได้รับทุนจาก JSPS มาให้คำแนะนำและบอกเล่าถึงประสบการณ์การวิจัยในประเทศญี่ปุ่นด้วย

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวมถึงอาจารย์ ผู้ชำนาญการ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยที่สนใจการทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่นทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ และเภสัชศาสตร์

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561
เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 205 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียน(คลิก↵) เพียง 50 ท่านเท่านั้น
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารณ์และนิสิตในจุฬาฯ เท่านั้น และบรรยายภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุขฤทัย 02-218-0239 E-mail: Peerapeng@gmail.com