Select Page

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการสนับสนุนพัฒนานักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนานักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีโดยใช้นวัตกรรมผ่านการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงได้จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานที่มีมาตรฐานสูง และมีการตีพิมพ์วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้นำไปสุ่การแก้ไขปัญหาของประเทศให้สำเร็จและพัฒนาอย่างสมบูรณ์

เอกสารประกอบโครงการ(คลิก↵)