Select Page

ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านงานวิจัยในสัตว์กลุ่มไพรเมทของประเทศ ทั้งงานวิจัยด้านยา วัคซีนและชีวเวชภัณฑ์ที่จะนำไปใช้ในมนุษย์ที่มีความจำเป็นต้องมีการวิจัยหรือทดสอบในสัตว์ไพรเมทก่อน ตลอดจนงานวิจัยด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อระหว่างสัตว์ไพรเมท ทั้งจากสัตว์ไพรเมทมาสู่มนุษย์หรือจากมนุษย์ไพรเมท รวมถึงงานด้านพันธุศาสตร์เพื่อให้เข้าใจลักษณะทางพันธุศาสตร์ประชากร มีวัฒนาการ การแสดงออกและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ก่อให้เกิดโรคหรือพฤติกรรมจำเพาะในสัตว์กลุ่มไพรเมทของประเทศ

เพื่อให้ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ สามารถตอบโจทย์การวิจัยได้อย่างครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ศูนย์วิจัยไพรเมท จุฬาฯ จึงเห็นควรประกาศเชิญชวนนักวิจัยเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนวิจัยดังนี้

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

ศูนย์วิจัยไพรเมท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบงานวิจัยเฉพาะที่ต้องมีการวิจัยในสัตว์ไพรเมท แบ่งเป็นสี่กรอบใหญ่ กล่าวคือ

 1. กรอบงานตรวจสอบยาชนิดใหม่ สารออกฤทธิ์ ชีววัตถุ วัคซีน และเวชภัณฑ์ในสัตว์ไพรเมท ซึ่งมีรายการผลการวิจัยเบื้องต้นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและทดสอบในสัตว์กลุ่มไพรเมทได้
 2. กรอบงานวิจัยโรคไม่ติดต่อ หรือโรคติดต่อ หรือโรคระบาด ที่พบหรือใช้สัตว์ไพรเมทสำหรับทำการวิจัยโดยอาจจะเป็นการวิจัยในสัตว์ไพรเมทในห้องปฏิบัติการหรือในสัตว์ไพรเมทในธรรมชาติ
 3. กรอบงานวิจัยพันธุศาสตร์สัตว์ไพรเมท ด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์ไพรเมท โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับงานวิจัยในข้อ 1 หรือ 2 หรือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์สัตว์ไพรเมทของประเทศ
 4. กรอบงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ไพรเมท ที่นอกเหนือจากสามกรอบข้างต้น ที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยทางด้านสัตว์ไพรเมทของประเทศได้

โดยผลงานวิจัยที่ได้ ต้องมีเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลประเมินได้ มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตผลลัพธ์ มีเป้าหมายชัดเจน

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ มีเกณฑ์พิจารณาให้ทุนเป็นรายปีไป

คุณสมบัติผู้ยื่นขอข้อเสนอโครงงานวิจัย
 1. เป็นบุคลากรที่มีสังกัดชัดเจน ในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพนิติบุคคล มีหลักแหล่งแน่นอนน่าเชื่อถือ
 2. มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ / หรือการบริหารจัดการเป็นที่ประจักษ์
 3. มีความรู้ความสามารถอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านคุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดำเนินการวิจัยได้สำเร็จ
 4. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามมาตรฐานประเทศและสากล
 5. ในกรณีอยู่นอกเหนือคุณสมบัติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาทุนวิจัยทุกกรณี
เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอวิจัย
 1. มีประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรอบการดำเนินงานของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย หรือโครงงานวิจัยที่มีรายละเอียดชัดเจน สามารถดำเนินงานวิจัยได้ในปีแรกที่เสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย
 3. มีรายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดได้จริง
 4. หากงานวิจัยส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนองานวิจัยนี้อยู่ในข้อเสนอหรือเป็นส่วนหนึ่งของงาน / ทุนวิจัยอื่นใด ผู้เสนอโครงการต้องระบุให้ชัดเจนทุกครั้ง และหากเป็นการต่อยอดงานวิจัยเดิมหรืองานวิจัยอื่น ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้มีสิทธิ์ / ลิขสิทธิ์นั้น
 5. กรณีที่เป็นการดำเนินงานในลักษณะวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนอื่นใดจากหน่วยงานอื่น โดยระบุให้ชัดเจนทุกกรณี
 6. งานวิจัยที่จะมีผลประโยชน์อื่นใด / ทรัพย์สินทางปัญญาอันจะเกิดขึ้นจากข้อเสนองานวิจัยนี้ ผู้เสนอขอทุนต้องระบุผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และ / หรือ ขอเสนอลิขสิทธิ์ในผลประโยชน์นั้นให้ชัดเจนในขอเสนอขอทุนวิจัย
 7. ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทุนวิจัยทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาข้อเสนอวิจัยเป็นรายกรณีไป การตัดสินของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทรณ์มิได้
การเสนอและพิจารณาข้อเสนอวิจัย
 1. ผู้สนใจสามารถเสนอโครงการได้ที่ cu.nprct@gmail.com โดยมีผู้ประสานงานคือ กฤษฎา คทาวุธพูนพันธุ โทรศัพท์ 092-257-4987 โทรสาร 02-218-5275
 2. แบบฟอร์มขอเสนอทุนวิจัย โปรดระบุตามหัวข้อดังต่อไปนี้
 • ชื่อแผนงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ชื่อผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยรวมทั้งหมด หน่วยงานต้นสังกัด อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
 • ความสำคัญและที่มาของปัญหา
 • วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 • วิธีดำเนินการวิจัย
 • แผนงานวิจัย ระยะเวลา และสถานที่ทำการวิจัย (โปรดทำเป็นตาราง grant chart มีระยะเวลาเป็นรายเดือน รวม 12 เดือน)
 • ขอบเขตการวิจัย
 • แผนการใช้จ่าย / งบประมาณ
 • ผลงานของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ เช่น จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (อย่างน้อย 1 เรื่องต่องบประมาณที่ขอ 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ชื่อเรื่อ งชื่อวารสารที่คาดว่าจะตีพิมพ์ และ Impact factor ของปี ค.ศ.2016) หรือการจดสิทธิบัตร หรือการนำผลงานไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พาณิชย์ ชุมชนหรือสังคมที่มีการประเมินอย่างชัดเจน
 • คำชี้แจงอื่นๆ (อาทิ หากเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยอื่นใด โปรดระบุชื่องานวิจัยอื่นๆ หรือแหล่งทุนอื่นๆ ให้ละเอียด หรือคำประกาศสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์)
 • ลายมือชื่อผู้วิจัยหลัก
 1. ผลการจัดสรรทุนจะประกาศให้ผู้วิจัยหลักทราบเป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป
 2. เมื่อผู้วิจัยได้รับทุนแล้ว จะต้องรับผิดชอบในการปฎิบัติตามระเบียบงานวิจัยด้านสัตว์ทดลอง ระเบียบว่าด้วยจริยธรรมสัตว์ทดลอง ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินงาน
 3. เมื่อผู้วิจัยได้รับทุนแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ เรียกคืน ทุนวิจัยที่ให้ตลอดจนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น