Select Page

สำนักบริหารวิจัยเปิดให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญการเขียนขอทุนต่างประเทศขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนต่างประเทศ เช่นทุน NIH grants, EC grants เป็นต้น สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (Martin Natalia, Ph.D, Head of the Grants Office, Institute Pasteur, France)

ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561
ณ  สำนักบริหารวิจัย จามจุรี 5 ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เงื่อนไข

  1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับอาจารย์และนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น
  2. สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  3. โปรดแจ้งชื่อและสังกัดของท่านได้ที่ คุณสุขฤทัย ภีระเป็ง ผ่านทางอีเมล์peerapeng@gmail.com