Select Page

ด้วยสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่พัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีการวางจำหน่าย เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาไปสู่การต่อยอดและนำไปใช้ได้จริงให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกขององค์กร

ในการนี้สำนักบริหารวิจัยใคร่ขอสำรวจผลงานวิจัยในหน่วยงานของท่านที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีการวางจำหน่าย โดยจะทำการรวบรวมและจัดทำเป็นเซตของที่ระลึกจากผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยขอให้ฝ่ายวิจัยของคณะหรือฝ่ายที่ดูแลเกี่ยวกับวิจัยของสถาบันเป็นเจ้าภาพ ในการรวบรวมและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

ภายใน 30 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(คลิก↵)
บันทึกข้อความ(คลิก)
ส่งมาที่ คุณบงกช หงสะพัก
E-mail: Bongkoch.h@chula.ac.th หรือ Research@chula.ac.th