Select Page

ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (CE /RU /STAR)

รายละเอียดทุน

รายละเอียดทุน

เป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัย เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาต่างๆ  และเป็นแหล่งอ้างอิงของวงวิชาการในระกับชาติและนานาชาติ
–   ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence, CE)
–   หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit, RU)
–   กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (Special Task Force for Activating Research (STAR))

และมีสาขาทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขามนุษยศาสตร์
– สาขาสังคมศาสตร์

ระยะเวลาในการรับสมัคร    –

งบประมาณสนับสนุน

CE:  สนับสนุนเบื้องต้นไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี หากศูนย์ฯ สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมาได้ จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มอีกโดยสมทบทุนให้ร้อยละ 20 ของเงินทุนวิจัยที่ไม่รวมค่าครุภัณฑ์ที่ศูนย์ฯ แสวงหาได้จากแหล่งทุนภายนอก ทั้งนี้เงินสมทบทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี

RU : สนับสนุนไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ กรณีที่บรรลุตัวชี้วัด (KPI) ตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะสมทบทุนเพิ่มให้อีกร้อยละ 20 ของเงินทุนวิจัย ที่ไม่รวมค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยจะสมทบทุนเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

STAR: ปีละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี

ผลผลิต (Output)

 1. ผลงานตีพิมพ์โดยเน้นผลงานระดับนานาชาติระดับ Q1 หรือ Tier 1 (Top 10 %) สำหรับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและระดับ Q2 ขึ้นไปสำหรับหน่วยปฏิบัติการวิจัย ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ สำหรับกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย หรือ
 2. ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ/สังคม/อุตสาหกรรมระดับชาติ/โลก หรือ
 3. ผลงานที่ได้รับการรางวัลระดับชาติ/โลก หรือ
 4. สิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ์ หรือ
 5. องค์ความรู้/ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่วงกว้าง หรือ
 6. จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้จากแหล่งทุนภายนอก หรือ
 7. จำนวนการอ้างอิงต่อผลงาน หรือ
 8. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ หรือ
 9. ผลงานในลักษณะอื่นๆ

 

 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม :
1) แบบเสนอขอรับการสนับสนุน  CE / RU/ STAR

2) แบบรายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน CE / RU/ STAR

3) แบบรายงานผลดำเนินงาน 1 ปี CE / RU/ STAR

Contact (ติดต่อ)

Arpornpat Chantavanich
(นางอาภรณ์พรรธน์ จันทวานิช)

E-mail: Research@chula.ac.th

โทร: 02-2180234
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
หน้าที่ :
-ประสานงานทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สาขามนุษยศาสตร์
-การประชุมนักวิจัยนานาชาติ (International Research Forum)

 

คุณสมบัติ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE)

สมบัติและองค์ประกอบของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE)

 1. มีแผนงานวิจัยอย่างน้อย 3 ปี และมีแผนดำเนินงานรายปีที่ชัดเจน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ต่อจากรากฐานเดิมที่มีจุดเด่น และ/หรือแสดงถึงการพัฒนาองค์กรที่มีความชัดเจนและยั่งยืน รวมทั้งแสดงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม/ประชาคม
 2. มีโครงสร้างบุคคลที่ชัดเจน ประกอบด้วย
  • อาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่เป็นบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรประจำที่สังกัดสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรับ (affiliated institute) ร่วมปฏิบัติงานอย่างจริงจังในศูนย์ฯ อย่างน้อย 3 คน โดย 1 คนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ
  • ผู้ช่วยวิจัย
  • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
  • นักวิจัยที่ไม่ใช่บุคลากรประจำ (ถ้ามี)
 3. มีผลงานวิชาการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและ หรือสามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมได้ ผลงานดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับให้นำเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการ และในกรณีของงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 4. มีความเชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนิสิตระดับบริญญาโทหรือเอกทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความเชี่ยวชาญและอยู่ในแผนงานของศูนย์ฯ
 5. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อทำการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
 6. มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย และมีระบบการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ตามความจำเป็น
 7. มีความสัมพันธ์ทางวิชาการกับภาครัฐ ภาคการผลิต การค้าและการบริการ สถาบันวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ และ/หรือองค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยปฎิบัติการวิจัย (RU)

สมบัติและองค์ประกอบของหน่วยปฎิบัติการวิจัย (RU)

 1. มีแผนงานวิจัยและแผนดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ต่อจากรากฐาน และ/หรือแสดงถึงการพัฒนาองค์กรที่มีความชัดเจนและยั่งยืน
 2. มีโครงสร้างบุคคลและการบริหารจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย
  • อาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่เป็นบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรประจำที่สังกัดสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรับ (affiliated institute) ร่วมปฏิบัติงานอย่างจริงจังในหน่วยอย่างน้อย 3 คน โดย 1 คนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วย
  • ผู้ช่วยวิจัยและ/ หรือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ
 3. มีผลงานวิชาการต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับใน วงวิชาการให้นำเสนอในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ในกรณีของงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 4. มีความเชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีนิสิตระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความเชี่ยวชาญและอยู่ในแผนงานของหน่วยฯ
 5. หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. มีอุปกรณ์การวิจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยของหน่วยฯ อยู่แล้ว และมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ตามความจำเป็น
 7. มีเป้าหมายและแผนดำเนินงานที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการกับภาครัฐ ภาคการผลิต การค้าและบริการ หรือสถาบันวิชาการอื่นๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย(STAR)

สมบัติและองค์ประกอบของกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย(STAR)

 1. มีแผนงานวิจัยและแผนดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาไปเป็นหน่วยปฎิบัติการวิจัย (RU) ได้ในอนาตค ทั้งนี้ ต้องมีผลผลิตที่ชัดเจนและสามารถต่อยอดหรือขยายต่อไปได้
 2. มีโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจน ประกอบด้วย
  • อาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่เป็นบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรประจำที่สังกัดสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรับ (affiliated institute) ร่วมปฏิบัติงานอย่างจริงจังในหน่วยอย่างน้อย 2 คน ในสาขาสังคมศาสตร์ และ 3 คนในสาขาอื่น ๆ โดย 1 คนทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม
  • อาจมีผู้ช่วยวิจัยและ/หรือเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม
 3. ต้องมีกัลยาณมิตรทางวิชาการ (Mentor) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้วย
 4. หากมีความเชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความชำนาญและอยู่ในแผนของกลุ่มวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีผลงานวิชาการในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และเป็นผลงานที่มีศักยภาพ ได้รับการยอมรับในวงวิชาการให้นำเสนอในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ในกรณีของงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 E- Mail:  research@chula.ac.th โทรศัพท์  02-218-0240 Fax  02-218-0236

ติตต่อเรา

3 + 14 =

Facebook