Select Page

แนวทางการจัดการทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 ของวช. และ สวทน.

ด่วน!!!

รายละเอียดทุน

รายละเอียดทุน

สนับสนุนการทำวิจัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ผู้วิจัยต้องจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบโครงการวิจัย ( ว 1ด)  หรือ ชุดโครงการวิจัย ( ว 1ช)  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดและเสนอผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และ Online ข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/) โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน

ระยะเวลาในการรับสมัคร :ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 15 ตุลาคมของทุกปี

งบประมาณสนับสนุน :งบประมาณสอดคล้องตามแผนงานวิจัยที่เสนอ

คุณสมบัติ  :เป็นอาจารย์ นักวิจัย ประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลผลิต (Output)        – องค์ความรู้ใหม่ บทความทางวิชาการในระดับ ISI/SCOPUS Pubmed

– ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ในวงกว้าง

ประกาศ  : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช). กำหนดเป็นรายปี

แบบฟอร์ม  : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กำหนดเป็นรายปี

Contact (ติดต่อ)

Jirakarn Thongtha
(นางสาวจิรกาล ทองทา)

E-mail:
Jirakarn.T@chula.ac.th

โทร: 02-2180213
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา)
หน้าที่ :
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
-โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่นานาชาติ

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E- Mail:  research@chula.ac.th  FAX: 02-218-0236
โทรศัพท์ : 
ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่: 02-218-0240, 02-218-0238
ฝ่ายทุนวิจัย: 02-218-0213, 02-218-0215
ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย: 02-218-0219, 02-218-2034, 02-218-0220

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 02-218-3202