Select Page

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

รายละเอียดทุน

รายละเอียดทุน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรด้านวิจัยของจุฬาฯ นำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคมในวงกว้าง

ระยะเวลาในการรับสมัคร   ตลอดทั้งปี

 

 

งบประมาณสนับสนุน

พิจารณาโดยคำนึงจากระดับผลงานที่ตีพิมพ์ดังนี้

บทความต่างๆ (All articles)

Top 10%: 35,000 บาท

 • บทความตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) หรือหนังสือชุด (Book series) หรือเอกสารรวมบทความจากการประชุมวิชาการ (conference proceedings) ที่มีอันดับสูงสุดร้อยละ 10 ตามค่า SJR ของสาขานั้น

Other Q1: 15,000 บาท

 • บทความตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) หรือหนังสือชุด (Book series) ที่อยู่ในระดับควอไทล์ 1 (Q1) ที่ไม่อยู่ในอันดับสูงสุดร้อยละ 10 ตามค่า SJR ของสาขานั้น หรือเอกสารรวมบทความจากการประชุมวิชาการ (conference proceedings) ที่มีค่า SJR อยู่ในระดับที่เทียบเท่า

บทของหนังสือ(Book chapter)

Tier 1: 35,000 บาท

 • บทของหนังสือ เป็นภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในฐาน ISI, Scopus และตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชั้นนำระดับ 1

Tier 2: 15,000 บาท

 • บทของหนังสือ เป็นภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในฐาน ISI, Scopus และตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชั้นนำระดับ 2

สาราณุกรม(Encyclopedia)

Tier 1: 15,000 บาท

 • บทความตีพิมพ์ในสารานุกรม (Encyclopedia) เป็นภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในฐาน ISI, Scopus และตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชั้นนำ ระดับ 1

Tier 2: 10,000 บาท

 • บทความตีพิมพ์ในสารานุกรม (Encyclopedia) เป็นภาษาต่างประเทศและปรากฏในฐาน ISI, Scopus และตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชั้นนำ ระดับ 2

หนังสือ(Book)

Tier 1: 50,000 บาท

 • หนังสือ เป็นภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในฐาน ISI, Scopus และตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชั้นนำระดับ 1

Tier 2: 25,000 บาท

 • หนังสือ เป็นภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในฐาน ISI, Scopus และตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชั้นนำระดับ 2

*** ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องมีฐานะเป็นผู้เขียน มิใช้บรรณาธิการ***

ผลงานที่มีค่า field weighted citation impact มากกว่า 3.0 (คิด 2 ปีปฏิทินให้หลัง) 35,000 บาท

 • บทความอยู่ในฐาน ISI, Scopus ที่มีค่าถ่วงน้ำหนักตามสาขาตามสาขา (Field-weighted citation impact) ตาม SciVal มากว่า 3.0 อย่างน้อย 2 ปีปฏิทินหลังการตีพิมพ์ โดยไม่นับกรณีที่อ้างอิงผลงานของตัวเอง

Page charge

Top 10%: no ceiling (สนับสนุนตามจ่ายจริง)

 • วารสาร (Journal) หรือหนังสือชุด (Book series) หรือเอกสารรวมบทความจากการประชุมวิชาการ (Conference proceedings) ที่มีอันดับร้อยละ 10 ตามค่า SJR ของสาขานั้น สนับสนุนตามจ่ายจริง

Q1: ไม่เกิน 30,000  บาท

 • วารสาร (Journal) หรือหนังสือชุด (Book series) หรือเอกสารรวมบทความจากการประชุมวิชาการ (conference proceedings) ที่อยู่ในระดับควอไทล์ 1 (Q1) ที่ไม่อยู่ในอันดับสูงสุดร้อยละ 10 ตามค่า SJR ของสาขานั้น หรือเอกสารรวมบทความจากการประชุมวิชาการที่มีค่า SJR อยู่ในระดับที่เทียบเท่า

Q2: ไม่เกิน 20,000  บาท

 • วารสาร (Journal) หรือหนังสือชุด (Book series) หรือเอกสารรวมบทความจากการประชุมวิชาการ (conference proceedings) ที่อยู่ในระดับควอไทล์ 2 (Q2) ที่ไม่อยู่ในอันดับสูงสุดร้อยละ 10 ตามค่า SJR ของสาขานั้น หรือเอกสารรวมบทความจากการประชุมวิชาการที่มีค่า SJR อยู่ในระดับที่เทียบเท่า
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

ฟอร์ม (ในกรณีพิเศษ)

 1. ใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 2. หนังสือยินยอม (แนบในกรณีที่บทความนั้นมีผู้มีเข้าข่ายที่สามารถขอได้มากกว่า 1 คน)
 3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

***หมายเหตุ***

กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ 

 1. สำเนาหน้าบัญชี (Book bank) เพื่อโอนเงิน (แนะนำธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะโอนฟรี แต่ถ้าเป็นธนาคารอื่นเสียค่าโอนครั้งละ 5 บาท)
 2. ส่งมาที่ E-mail: Kaewtip.p@chula.ac.th

สำหรับอาจารย์ที่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรุณาลงนามกำกับเอกสารทุกฉบับ)

 1. หลักฐานการจ่ายเงินผ่านธนาคาร / หักบัตรเครดิต (ถ้าเป็นสำเนากรุณารับรองสำเนาถูกต้อง)
 1. ใบ Invoice
 2. ใบรับรองแทนในเสร็จ (พิมพ์จากระบบ eRM)
 3. หน้าบัญชี (Book bank) เพื่อโอนเงิน (แนะนำธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะโอนฟรี แต่ถ้าเป็นธนาคารอื่นเสียค่าโอนครั้งละ 5 บาท)

ส่งมาที่ แก้วทิพย์ ประจักษ์จิตร์ สำนักบริหารวิจัย อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6

เงื่อนไข

 1. เป็นบุคลากรประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(อาจารย์พิเศษของคณะ ต้องมีคำสั่งจ้าง ประกอบ)

 1. ผู้เขียนชื่อแรก (first author) หรือ ผู้รับผิดชอบผลงาน (Corresponding author) ที่ระบุชื่อหน่วยงานเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรณี     – ผู้รับผิดชอบผลงาน (Corresponding author) ขอรับการสนับสนุนต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้เขียนชื่อแรกแนบพร้อมใบสมัคร

– กรณีผู้วิจัยหลักมิได้เป็นผู้เขียนชื่อแรก (first author) หรือ ผู้รับผิดชอบผลงาน (Corresponding author)  เนื่องจากธรรมเนียมปฏิบัติของวารสาร/สำนักพิมพ์ หรือมีการระบุว่ามีส่วนร่วมเท่ากัน (equal contribution) กับผู้เขียนชื่อแรกหรือผู้รับผิดชอบผลงาน ผู้วิจัยหลัก

– ผู้วิจัยที่มีสถานะเป็นผู้มีส่วนร่วมเท่ากัน (equal contribution) ในบทความ  สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนฯ ได้  โดยต้องปรากฎหลักฐานที่เเสดงถึงความมีส่วนร่วมเท่ากัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

 1. บทความ หมายความว่า บทความที่ประกอบด้วยบทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายหรือการวิจารณ์ผล ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทความสื่อสารอย่างสั้น (Short Communication) รายงานสรุป (Brief report) จดหมาย (letter) ที่เป็นสื่อสารด่วน (rapid communication) รายงานผู้ป่วย (case report) รายงานเชิงเทคนิค (technical report) บทความปริทัศน์ (Review article)
 2. ผู้เขียนต้องยื่นขอรับการสนับสนุนภายใน 2 ปี (ปีปฏิทิน) นับแต่วันที่ผลงานตีพิมพ์
 3. ผลงานที่ขอรับเงินสนับสนุนทุกประเภทต้องปรากฏในฐาน ISI, Scopus แล้วเท่านั้น          (เมื่อสืบค้นจากฐาน ISI, Scopus ต้องปรากฏชื่อบทความที่ขอรับการสนับสนุน)
 4. ดูรายชื่อรายชื่อสำนักพิมพ์ในระดับ 1 และ 2(คลิก)
 5. อัตราจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ (page charge หรือ publication fee) หรือ ค่าพิมพ์สี (color page charge) หรือค่าตีพิมพ์ขึ้นปกหน้า (cover page charge) หรือค่าเปิดให้เข้าถึงโดยเสรี (open access) ซึ่งไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากค่าตีพิมพ์ (page charge) ในกรณีขอลงตีพิมพ์เร็ว (fast track) หรือกรณีด่วนมาก (super fast track) และไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง ค่าไปรษณีย์ และค่าสำเนาพิมพ์ (reprint)
 6. หลักฐานการเงินต้องระบุชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนอย่างชัดเจน และแนบหลักฐานการแจ้งหนี้หรือการชำระเงินเพิ่มเติม
Contact (ติดต่อ)

นางสาวแก้วทิพย์ ประจักษ์จิตร์
(Kaewtip Prachakchit)

E-mail:
kaewtip.p@chula.ac.th

โทร: 02-2180240
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่ :
-ประสานงานการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
-ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านวิจัย
-จัดการ Up-Load ข้อมูล template CU-ERP ของสำนักบริหารวิจัย ประสานงานการจัดทำงบประมาณ

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E- Mail:  research@chula.ac.th  FAX: 02-218-0236
โทรศัพท์ : 0-2218-0203

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ชุดที่ 1 (สายวิทย์)    0-2218-3202
ชุดที่ 2 (สายสังคม)  0-2218-3210