Select Page

ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ / นักวิจัยใหม่ Grants for Development of New Faculty Staff

รายละเอียดทุน
รายละเอียดทุน

เป็นการสนับสนุนอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นเพื่อใช้ในการทำวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ ใช้เสนอผลงานทางวิชาการและเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/วารสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ระยะเวลาในการรับสมัคร :ตลอดทั้งปี
งบประมาณสนับสนุน :

เงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นเฉพาะปีแรก จำนวน 120,000 บาท กรณีผู้รับทุนได้รับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่/ทุนส่งเสริมนักวิจัยใหม่หรือทุนในลักษณะเดียวกัน จากแหล่งทุนภายนอก จะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องอีก ปีละ 150,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ต้องขอรับการสนับสนุนภายใน 3 ปี หลังจากประกาศรับทุนปีที่ 1

คุณสมบัติ      
  1. เป็นอาจารย์/นักวิจัยของจุฬาฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตมาไม่เกิน 2 ปี
  2. หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเกินกว่า 2 ปี แต่ยังอยู่ช่วง 2 ปีแรกของการเป็นอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ของจุฬาฯ
  3. มีอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทั้งในด้านงานสอน งานวิจัย งานวิชาการ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมจนกว่าจะสิ้นงานวิจัย
ผลผลิต (Output)   
  1. รายงานการใช้เงินและรายงานผลการดำเนินงาน
  2. บทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็นชื่อแรกหรือ corresponding author โดยระบุกิตติกรรมประกาศว่า ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจาก “ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (Grants for Development of New Faculty Staff, Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund)
Contact (ติดต่อ)

Kaewprakay Janjalun
(นางสาวแก้วประกาย จันทร์เจริญ)

E-mail: Research@chula.ac.th

โทร: 02-2180220
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
หน้าที่ :
-จัดสรร กำกับและติดตามทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จัดสรร กำกับและติดตามโครงการเร่งด่วนและอาศรมความคิด(forum)
-ประสานงานการประชุม/สัมมนาบุคลากรที่กำกับดูแลงานด้านการวิจัย
-งานประชาสัมพันธ์รางวัลงานวิจัยต่างๆ

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E- Mail:  research@chula.ac.th  FAX: 02-218-0236
โทรศัพท์ : 
ฝ่ายทุนวิจัย: 02-218-0213, 02-218-0215
ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย: 02-218-0219, 02-218-2034, 02-218-0220
ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่: 02-218-0240, 02-218-0238

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 02-218-3202