Select Page

ตามที่ พญ.ภรณี กนกโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทำวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำทะเบียนผู้ป่วย Familial hypercholesterolemia สำหรับการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก” โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการศึกษานี้ครอบคลุมประชากรกลุ่มศึกษา ได้แก่ บุคลากรในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรในสังกัดสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาความซุก ลักษณะทางคลีนิก ภาวะแทรกซ้อนของโรค รวมถึงการศึกษาเกณฑ์วิธีที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรองโรคนี้ในคนไทย เพื่อให้มีการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย และได้รับการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561