Select Page

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับกิจกรรมทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย อันได้แก่ กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ส่วนงาน/ องค์กร  และเป็นแหล่งอ้างอิงด้านวิชาการในระดับชาติและนานาชาติได้   นอกจากนี้ยังเห็นความสำคัญของการวัดผลผลิตที่สะท้อนศักยภาพของผู้ได้รับทุนดังกล่าวในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์และการได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล SCOPUS สำนักบริหารวิจัย จึงเห็นควรจัดอบรม การสืบค้นข้อมูลตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม SciVal สำหรับหัวหน้ากลุ่มการวิจัย (STAR)  หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) เพื่อให้กลุ่ม/ หน่วย/ ศูนย์สามารถตรวจสอบและติดตามสถานะผลงานตีพิมพ์ของตนเองได้

โปรแกรม SciVal ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยโดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลศักยภาพการวิจัย ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับนักวิจัย สามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบศักยภาพการวิจัย รวมถึงข้อมูลความร่วมมือด้านการวิจัย จุฬาฯ บอกรับฐานข้อมูล SciVal เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาคมจุฬาฯ ในการรับทราบความเป็นไปของศักยภาพการวิจัยของจุฬาฯ และการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทางการวิจัยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป SciVal เหมาะสำหรับใช้วิเคราะห์ว่าองค์กรนั้นมีจุดเด่นงานวิจัยด้านใดบ้าง ด้วยการวัดความเป็นเลิศ (Research Excellence) หรือสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร และสามารถเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างองค์กรได้ พร้อมทั้งช่วยจัดทำรายงานวิเคราะห์ความสามารถจากผลงานวิจัยและวิชาการ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้กำหนดนโยบาย และแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบวิธีการและเทคนิคการใช้โปรแกรม SciVal ในการใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยโดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus วิเคราะห์ข้อมูล แบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบประโยชน์ของการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อนำไปประเมินศักยภาพด้านการวิจัยของกลุ่ม/ หน่วย/ ศูนย์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใช้โปรแกรม SciVal อย่างต่อเนื่อง และรับทราบนโยบายทิศทางการสนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยในปีต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วมการประชุม

หัวหน้า และ/หรือผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มการวิจัย STAR/ หน่วยปฏิบัติการวิจัย RU / หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง CE ที่ได้รับทุนตั้งแต่ปี 2555-2560 หน่วยละ 1 ท่าน (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์)

ในวันศุกร์ที่  20 เมษายน 2561 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9

ลงทะเบียนได้ที่นี่(คลิก↵)
รับเพียงรอบละ 50 ท่านเท่านั้น (2 รอบ 100 ท่าน)*
*หากผู้เข้าอบรมครบ 50 ท่าน/รอบ จะตัดสิทธิ์ท่านต่อไปทันที

กำหนดการ

8.45-9.00 น.       ลงทะเบียน
9.00 น.       เรียนเชิญผู้ช่วยอธิการบดี
(ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์)
กล่าวเปิดการอบรม
และผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย (ดร.ธัญธิตา  วิสัยจร)
แนะนำวิทยากร (ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์)
9.10-10.10 น.     อบรมการใช้งานโปรแกรม SciVal  รอบที่ 1
10.10-10.30 น.   ซักถาม
11.00-12.00 น.    อบรมการใช้งานโปรแกรม SciVal รอบที่ 2
12.00-12.30 น.    ซักถาม