Select Page

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University: HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7” (The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความริเริ่ม แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่: สู่การพัฒนาร่วมกัน” (The Belt and Road Initiative (BRI) and Thailand 4.0 : Towards Common Development) ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวข้อที่กำหนดซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีนด้วย

การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และการศึกษาดูงาน ซึ่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 3 หัวข้อดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาสังคม (Social Development Policy and Strategy)
  2. ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านอุตสาหกรรมและการค้า (Industrial and Trade Policy and Strategy)
  3. การเชื่อมโยงแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่กับการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Connectivity of BRI and EEC)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาโดยมีกำหนดปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้ที่สนใจจะต้องจัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12-15 หน้าภายใต้หัวข้อเรื่องดังกล่าว พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการทางอีเมล Thaichinesecenter@gmail.com

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนเป็นผู้สนับสนุนด้านที่พัก อาหาร และการศึกษาดูงาน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับนักวิจัยชาวจีนตามกำหนดการระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิชาการไทยและจีนด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-2561-2445 ต่อ 306