Select Page

23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน“พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านนโยบาย พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สกว. 4.0 งานวิจัยไร้ขีดจำกัด”

ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ / นักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 ผลงาน จากทั้งหมด 14 ผลงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ / นักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่

  1. ผลงานเรื่อง “ภาษีเงินได้เป็นธรรมหรือไม่” ของศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร จากคณะเศรษฐศาสตร์ (ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย) โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ เป็นผู้แทนรับรางวัล
  2. ผลงานเรื่อง “สร้างความเข้มแข็งและความมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการจัดการปัญหาหมอกควัน” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเพชร ชื้อนิธิไพศาล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่)
  3. ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมสารเลียนแบบสารพันธุกรรมและการประยุกต์ใช้” ของศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ (ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ)
  4. ผลงานเรื่อง “องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมทางการตรวจวัด” ของศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล จากคณะวิทยาศาสตร์ (ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ)

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยที่เกิด ผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวงการที่เกี่ยวข้อง มีวิธีวิจัยเป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีการบริหารจัดการงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาในวงกว้างต่อไป