Select Page

สำนักเลขาธิการ UMAP ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018 ขอเชิญชวนทีมนักวิจัยจากสถาบันที่ได้ลงนามข้อตกลง Pledge of Agreement จากประเทศ / เขตเศรษฐกิจสมาชิก UMAP ที่เป็น Full member อย่างน้อย 2 ประเทศ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อสอดคล้องกับเป้าหมายของ UMAP โดยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจำนวนโครงการละไม่เกิน 5,000 เหรียญสหรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกว.) ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net  เพื่อขอรับทุนสนับสนุน  *โดยหัวหน้าทีมวิจัยต้องนำเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและสอดคล้องตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนดผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
(*สามารถติดต่อได้ที่คุณสุกัญญา พวงกุนฑล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนวิจัย สำนักบริหารวิจัย โทร.02-2180213)

กรุณานำส่งไปยังสำนักเลขาธิการ UMAP ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ที่อีเมล์: umap-is@umap.org
พร้อมทั้งสำเนาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่อีเมล์: akanit.kin@mua.go.th
ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UMAP(คลิก↵)

ขั้นตอนการส่งข้อมูล

1.หัวหน้าทีมวิจัยต้องนำเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด โดยสามารถติดต่อได้ที่คุณสุกัญญา พวงกุนฑล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนวิจัย สำนักบริหารวิจัย โทร.02-2180213
(กรุณาส่งข้อเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดเตรียมเอกสารให้เรีบยร้อยก่อนส่งต่อไปยังแหล่งทุนภายนอกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด)

2.กรุณานำส่งไปยังสำนักเลขาธิการ UMAP ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ที่อีเมล์: umap-is@umap.org
พร้อมทั้งสำเนาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่อีเมล์: akanit.kin@mua.go.th
ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561