ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/สำนัก
ปีที่รับทุน
คณะครุศาสตร์ 2540 : 2541 : 2542 : 2543 : 2544 : 2545 : 2546 : 2547 : 2548 : 2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553
คณะจิตวิทยา 2549 : 2551 : 2552
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2540 : 2541 : 2542 : 2543 : 2544 : 2545 : 2546 : 2547 : 2548 : 2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553
คณะนิติศาสตร์ 2548 : 2553
คณะนิเทศศาสตร์ 2541 : 2542 : 2544 : 2550
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2540 : 2542 : 2543 : 2545 : 2546 : 2547 : 2548 : 2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553
คณะแพทยศาสตร์ 2540 : 2541 : 2542 : 2543 : 2544 : 2545 : 2546 : 2547 : 2548 : 2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553
คณะพยาบาลศาสตร์ 2541 : 2542 : 2543 : 2544 : 2545 : 2546 : 2547 : 2548 : 2551 : 2552 : 2553
คณะเภสัชศาสตร์ 2540 : 2541 : 2542 : 2543 : 2544 : 2545 : 2547 : 2548 : 2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553
คณะรัฐศาสตร์ 2541 : 2543 : 2544 : 2545 : 2547 : 2548 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553
คณะวิทยาศาสตร์ 2540 : 2541 : 2542 : 2543 : 2544 : 2545 : 2546 : 2547 : 2548 : 2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2540 : 2541 : 2542 : 2543 : 2544 : 2545 : 2546 : 2547 : 2548 : 2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553
คณะเศรษฐศาสตร์ 2542 : 2546 : 2547 : 2548 : 2550 : 2551 : 2553
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2540
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2542 : 2543 : 2545 : 2546 : 2547 : 2549 : 2550 : 2551 : 2552
คณะสหเวชศาสตร์ 2544 : 2546 : 2547 : 2548 : 2549 : 2550 : 2552 : 2553
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2541 : 2542 : 2543 : 2544 : 2545 : 2546 : 2547 : 2548 : 2549 : 2550 : 2251 : 2552 : 2553
คณะอักษรศาสตร์ 2541 : 2542 : 2543 : 2544 : 2545 : 2546 : 2547 : 2548 : 2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2542 : 2546 : 2547 : 2552
สถาบันภาษา 2541 : 2542 : 2548 : 2550 : 2551 : 2552
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 2540 : 2541 : 2542 : 2543 : 2545 : 2547 : 2549 : 2550 : 2551
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 2543 : 2546 : 2549 : 2550 : 2551
วิทยาลัยการสาธารณสุข 2540 : 2549 : 2551
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 2543 : 2544 : 2545 : 2547 : 2549 : 2551
สถาบันวิจัยพลังงาน 2548
สถาบันวิจัยสังคม 2546
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมพันธุศาสตร์
2541 : 2546 : 2548 : 2549 : 2550 : 2551 : 2552
 
ปรับปรุง ณ 21 มิถุนายน 2553  
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved