ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อปฏิบัติภารกิจในการกำกับและบริหารนโยบายด้านวิจัยดังนี้
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล  เตชะกำพุ
รองอธิการบดี
E - mail :: mongkol.t@Chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร
ผู้ช่วยอธิการบดี
E - mail :: akris@Chula.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พูลโภคา
ผู้ช่วยอธิการบดี
E - mail :: buncha.p@Chula.ac.th
นางสาวลดาวัลย์ ภาจิตต์ใจมั่น
ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย
ติดต่อ :: 0 2218-0212
E - mail : Research@chula.ac.th
นางกมลวรรณ อโณทัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบูรณาการงานวิจัย
ติดต่อ :: 0 2218-0219
E - mail : Research@chula.ac.th
นางสาวสรารักษ์ หงสะมัต
ผู้อำนวยการฝ่ายทุนวิจัย
ติดต่อ :: 0-2218-0215
E - mail : Research@chula.ac.th
นางสาวขวัญพัฒน์ นาคำ
รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ติดต่อ :: 0-2218-0238
E - mail : Research@chula.ac.th
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved