ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
เกี่ยวกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิจัย
ความเป็นมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้และการวิจัยต่อเนื่องระยะยาว จึงกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาวิชาการเพื่อ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจัดตั้ง ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นในปี พ.ศ.2523 เพื่อรองรับนโยบายและกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้จัดตั้งกองส่งเสริมและประสานงานวิจัยอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยปรับ ระบบการบริหารงานเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยจัดตั้ง สำนักบริหารวิชาการ เพื่อกำกับดูแลด้านกิจการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ดำเนินการด้านนโยบายบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. รองรับการขยายตัวของกิจการวิจัย
3. สร้างกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย
4. บุกเบิกแสวงหาความรู้ เก็บรักษาความรู้ การใช้ความรู้ในการผลิต บุคลากรด้านการวิจัย รวมทั้งมาตรการในการควบคุมมาตรฐานการวิจัย
 
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิจัย
รับผิดชอบด้านการพัฒนาวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผลและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและวิจัย แบ่งเป็น 3 สายงาน ได้แก่
1. สายงานพัฒนาวิจัย
รับผิดชอบงานส่งเสริมการวิจัยตามนโยบายและแผนการพัฒนางานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการวิจัยและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อความเป็นเลิศ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิจัย และการพัฒนา บุคลากรเพื่องานด้านวิจัย
2. สายงานบริหารทุนวิจัย
รับผิดชอบงานสนับสนุนตามนโยบายการบริหารและจัดสรรทุนสำหรับโครงการวิจัย กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย และจัดทำฐานข้อมูลการจัดสรรทุนวิจัย
3. สายงานประเมินผลและเผยแพร่
รับผิดชอบในการประเมินผลการดำเนินงานทั้งด้านวิชาการและวิจัย สนับสนุนการนำผลงาน ด้านวิชาการและวิจัยไปประยุกต์ใช้ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย และงานสนับสนุนวิจัยสู่อุตสาหกรรม (University Industry Relation) รับผิดชอบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยให้คำแนะนำ การเจรจาด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม การประสาน งานเพื่อจัดทำสัญญาความร่วมมือ ตลอดจนการประสานงานเพื่อจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved