ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
นโยบายวิจัย
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับงานวิจัย และมุ่งจะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศตามภารกิจและพันธกิจหลักควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา อีกทั้งมุ่งจะยกระดับงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับโลก มุ่งใช้งานวิจัยในการสร้างความรู้/องค์ความรู้เพื่อสังคมประเทศชาติได้ใช้ในการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาประเทศ ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่แผ่นดินที่เป็นรูปธรรม อันถือเป็นภารกิจและเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เมื่อมหาวิทยาลัยได้พัฒนาการวิจัยมาเป็นลำดับ โดยสร้างศักยภาพของอาจารย์/นักวิจัย สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย จนมีผลงานปรากฏเป็นที่น่าพึงพอใจในระดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่จะได้พัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เพื่อให้งานวิจัยที่ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศมากขึ้น และเพื่อรวมพลังให้เกิดทิศทางที่เด่นชัด ให้ประชาคมของจุฬาฯ ได้รับทราบและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ได้วางทิศทางการวิจัยไว้ 5 ด้าน ได้แก่
  1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ
  2. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ/หรือการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
  3. การวิจัยควบคู่หรือผสมผสานกับกระบวนการสร้างบัณฑิต
  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเพื่อการแข่งขันของประเทศ
  5. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ
ส่วนการกำหนดแนวทางหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยใช้กลยุทธ์การศึกษาความต้องการจากภายนอกดังได้กล่าวมาแล้วเป็นแนวทาง และอาศัยกลุ่มวิจัย/หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละระดับร่วมเสนอแนะแนวทางหลักของกลุ่ม ร่วมกันประเมินแล้วนำเสนอขึ้นมาเป็นลำดับขั้น จนได้แนวทางหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 3 แนวทางหลัก ได้แก่
  1. Human Security, Health and Environment
  2. Thai Society and Cultural Heritage
  3. Emerging and Frontier Technology
ทั้งนี้ในแต่ละแนวทางหลักก็มีแนวทางการวิจัยย่อยอีกส่วนหนึ่ง
 
แนวทางในการบริหารโครงการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผังการทำงาน : งบประมาณโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Research Grant - CE/RU
 
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved