ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
ประกันคุณภาพวิจัย
ระบบประกันคุณภาพการวิจัย (CU-RQA : Chulalongkorn University Research Quality Assurance) กำหนดขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของข้อกำหนดที่ 4.4 ตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานด้านการเรียนการสอน (CU-QA 84.1) และมาตรฐานระบบประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานด้านการวิจัย (CU-QA 84.2)
ระบบประกันคุณภาพการวิจัยมีองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของงานวิจัยทั้งในลักษณะของแต่ละโครงการหรือชุดโครงการ เพื่อให้นักวิจัยและ/หรือหัวหน้าโครงการวิจัยต้องคำนึงถึงโดยมีองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลงานวิจัยตามภารกิจและพันธกิจ เช่น สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย จะต้องใช้ระบบประกันคุณภาพการวิจัย (CU-RQA) นี้เสริมกับระบบประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานด้านการวิจัย (CU-QA 84.2) หรือองค์กรที่มีภารกิจหลักการเรียนการสอนและการวิจัยควบคู่กันที่มีระบบประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานด้านการเรียนการสอน (CU-QA 84.1) เป็นระบบคุณภาพหลักขององค์กร
องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการวิจัย (CU-RQA) ประกอบด้วยปัจจัยคุณภาพพื้นฐาน (ข้อ ก-ง) 16 ปัจจัย และปัจจัยคุณภาพเพื่อความก้าวหน้า (ข้อ จ-ฉ) อีก 3 ปัจจัย รวมทั้งหมด 19 ปัจจัยคุณภาพ ดังนี้
ก. บริบท (Context)
สามารถแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของงานวิจัย ทิศทาง และเป้าหมายในภาพรวมเพื่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ประกอบด้วยปัจจัยคุณภาพ คือ
1.ทิศทางและเป้าหมายการวิจัย
2.แผนกลยุทธ์การวิจัยและการวางแผนงานวิจัยที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์
ข. ทรัพยากรและการบริหารจัดการทรัพยากร (Resource and Resource Management)
สามารถแสดงให้เห็นถึงการกำกับ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีทรัพยากรที่จำเป็นและเพียงพอต่อการวิจัย รวมถึงการคงไว้ซึ่งทรัพยากร การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ประกอบด้วยปัจจัยคุณภาพคือ
3.บุคลากรด้านการวิจัย
4.เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย
5.งบประมาณและการเงิน
6.ข้อมูลและสารสนเทศเพื่องานวิจัย
ค. กระบวนการในการบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management Process)
สามารถแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการให้งานวิจัยดำเนินไปเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น ๆ โดยประกอบด้วยปัจจัยคุณภาพ คือ
7.การบริหารจัดการและการดำเนินการวิจัย
8.สถานภาพและความปลอดภัยทางกายภาพ และการปกป้องสภาวะแวดล้อม
9.ความปลอดภัยในด้านสารเคมี สารกัมมันตรังสี และความปลอดภัยทางชีวภาพ
10.จริยธรรมการวิจัยในคนหรือที่เกี่ยวข้องกับคน และจริยธรรมการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย
11.จรรยาบรรณการวิจัย
12.ความเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลสัมฤทธิ์ใน การสร้างบัณฑิตควบคู่ไปกับงานวิจัย
13.การประเมินผลผลิตระหว่างกระบวนการวิจัย
14.การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์
ง. ผลผลิต (Output)
15.การจัดการความรู้/องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
16.การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
จ. ความร่วมมือและการประสานการดำเนินงานกับนักวิชาการ/กลุ่มวิจัยอื่น ๆ (Cooperation and Networking)
17.การดำเนินการวิจัยแบบบูรณาการ
18.ความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภายในประเทศและ กับต่างประเทศ
ฉ. โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยตามมาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standardization)
19. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
คุณภาพการวิจัยตามโครงสร้างดังกล่าวสามารถใช้ได้กับทั้งชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยเดี่ยว ซึ่งบางปัจจัยอาจประยุกต์ใช้ในรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละระดับได้ มาตรฐานการวิจัยนี้ใช้ในการพิจารณาประเมินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปการประเมินมาตรฐานการวิจัยอาจจะต้องเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสภาพความต้องการของผู้วิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved