ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
 
บทคัดย่อผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
คณะเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
สถาบันวิจัยโสหะและวัสดุ
สถาบันวิจัยพลังงาน
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
 
 
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved