ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence: CE)
 
ระดับนานาชาติ
  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน The Asian MetaCentre for Population and
Sustainable Development Analysis
    รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-7350
   
ระดับชาติ
  ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
    Center of Excellence for Environmental and Hazardous Waste and Management, EHWM
    รศ. ดร. เลอสรวง เมฆสุต
    เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-3952-4
    http://www.ehwm.chula.ac.th/
  ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง
    National Center of Excellence for Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials
    ศ. ดร. สมชาย โอสุวรรณ
    เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-4141
    http://www.ppc.chula.ac.th/Adb/index.htm
     
ระดับมหาวิทยาลัย
  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
    Center of Excellence for Biodiversity Management
    รศ. ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล
    เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-8393
   
ระดับคณะ
  คณะแพทยศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะอักษรศาสตร์
  สถาบันเอเชียศึกษา
   
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved