ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence: CE)
 
ระดับคณะ
  คณะแพทยศาสตร์
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิค
      (Center of Excellence in Viral Hepatitis)
      ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-256-4909
      ความเป็นมา วัตถุประสงค์และผลงาน
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณุพันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์
      (Center of Excellence in Molecular Genetics of Cancer and Human Diseases)
      ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-256-4532
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์
      (Center of Excellence for Medical Genetics)
      รศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
      ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และผลงาน
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-256-4951
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหลอดเลือดจุลภาค
      (Center of Excellence of Microcirculation)
      ศ.ดร.สุทธิลักษณ์ ปทุมราช ภาควิชาสรีรวิทยา
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-252-7854
      http://www.micr.research.chula.ac.th/
  คณะวิทยาศาสตร์
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
      (Center of Excellence for Marine Biotechnology)
      รศ.ดร.สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-5329
      http://www.biotec.or.th/th/index.php/research/research-unit/56-marine
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟอรัมวิทยาศาสตร์ทฤษฎี
      (Center of Excellence in Forum for Theoretical Science)
      รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข ภาควิชาฟิสิกส์
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-5111
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีฎวิทยา : ชีววิทยาของผึ้ง ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงและไร
      (Center of Excellence in Entomology : Bee Biology , Biodiversity of Insects and Mites)
      ผศ.ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ ภาควิชาชีววิทยา
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-5375-6
      http://www.ento.research.chula.ac.th/about.htm
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งทอ
      (Center of Excellence in Textile)
      รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช ภาควิชาวัสดุศาสตร์
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-5544
      http://www.sc.chula.ac.th/textile
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
      (Center of Excellence in Biodiversity)
      รศ.ดร.กำธร ธีรคุปต์ ภาควิชาชีววิทยา
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-5374
      http://www.biology.sc.chula.ac.th/cebiodiverweb/aboutus.html
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและยีโนมกุ้ง
      (Center of Excellence for Molecular Biology and Genomics of Shrimp)
      ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร ภาควิชาชีวเคมี      
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-5439
      http://www.smbg.research.chula.ac.th/
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ศูนย์เชี่ยวชาญทางเฉพาะทางด้านสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
      (Semiconductor Device Research Laborlatory)
      ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-6524
      http://www.ee.eng.chula.ac.th/eecu/oldee/sdrl/index.html
    ศูนย์เชี่ยวชาญทางเฉพาะทางด้านคาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยา ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
      (Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering)
      ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-6711
      http://cat.chem.eng.chula.ac.th/
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอนุภาค
      (Center of Excellence in Particle Technology)
      รศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-6899
      http://www.thaiparticletech.com
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลศาสตร์การคำนวณ
      (Center of Excellence in Computational Mechanism)
      ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-6621
      http://www.easyfem.eng.chula.ac.th/Main/Main.html
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือน
      (Center of Excellence in Earthquake Engineering and Vibration)
      ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-6571
      http://evr.eng.chula.ac.th/earthquake/
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      (Center of Excellence in Software Engineering)
      รศ.ดร.วันชัย ริ้วไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-6988
     

http://se.cp.eng.chula.ac.th/

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม
      (Center of Excellence for Building technology and Environment)
      ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-4371
  คณะอักษรศาสตร์
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการประมวลผลภาษาและวัจนะ
      ( Center of Excellence in Speech and Language Processing)
      ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน ภาควิชาภาษาศาสตร์
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-4857
      http://www.crslp.chula.ac.th
  สถาบันเอเชียศึกษา
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย
      (Center of Excellence in The History of Relations Between Thailand And Asian Countries)
      นางสาวเปรมใจ วังศิริไพศาล
      เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-7462
      http://www.arcmthailand.com/
    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแม่โขงศึกษา
      (Mekong Study Center)   
      ผศ.ดร. มนธิรา  ราโท
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-7468
      http://www.mekongchula.com/views/mekong_index.php
       
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved