ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
รางวัลผลงานวิจัย
 
รางวัลผลงานวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ) คลิกที่นี่
   
ผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ) คลิกที่นี่
   
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ) คลิกที่นี่
   
ผลงานวิจัยดีเด่น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
รางวัลผลงานวิจัยดีมาก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
ผลงานวิจัยดี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  คลิกที่นี่
   
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตขั้นมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย (CE/RU) ที่มีผลงานดีเด่น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
รางวัลผลงานวิจัยอื่นๆ คลิกที่นี่
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved