ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
สถาบันวิจัย
 
สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกที่นี่
   
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม คลิกที่นี่
   
สถาบันวิจัยสังคม คลิกที่นี่
   
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ คลิกที่นี่
   
สถาบันเอเชียศึกษา คลิกที่นี่
   
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ คลิกที่นี่
   
สถาบันวิจัยพลังงาน คลิกที่นี่
   
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ คลิกที่นี่
   
สถาบันการขนส่ง คลิกที่นี่
   
ศูนย์ยุโรปศึกษา คลิกที่นี่
   
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved