ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
รางวัลนักวิจัย
 
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (วช.) คลิกที่นี่
   
นักวิจัยดีเด่น (ทบวงมหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น คลิกที่นี่
   
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ คลิกที่นี่
   
รางวัลนักวิจัย (ต่างประเทศ) คลิกที่นี่
   
รางวัลนักวิจัย (ในประเทศ) คลิกที่นี่
   
รางวัลนักวิจัยดีเด่น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
รางวัลสำหรับศาสตราจารย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
   
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
 
รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิกที่นี่
 
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved