รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส
 
หลักเกณฑ์ทุนเมธีวิจัยอาวุโส (สกว.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวิชาการของประเทศ โดยให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งที่เป็นการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ สกว. ยังพัฒนาความเข้มแข็งของนักวิจัยและสถาบันวิจัย โดยให้ทุนหลายประเภท รวมทั้งทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัย และทุนส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายการวิจัย
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโส ให้สร้างนักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงและเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต ผู้ที่ได้รับทุนนี้ เรียกว่า เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นอกจากจะเป็นผู้มีผลงานในอดีตและเป็นแบบอย่างนักวิจัยที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงได้ต่อไปอีก รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไปอีกในอนาคต
 
วัตถุประสงค์ของทุน
1. เพื่อสร้างทีมวิจัยให้เข้มแข็ง
  2. เพื่อส่งเสริมนักวิชาการให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ และสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ
  3. สร้างความเชื่อมโยงกับนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  4. เพื่อเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ที่มีอัจฉริยภาพสูงสนใจเป็นนักวิจัยมากขึ้น
คุณสมบัติของผู้รับทุน
เป็นนักวิจัยชั้นนำที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น หัวหน้าทีมวิจัย สามารถพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
วิธีการคัดเลือก
มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สรรหา โดยการ สำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำจากแหล่งต่าง ๆ พิจารณากลั่นกรองจากประวัติและผลงาน และสำรวจความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเดียวกัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีการสร้างทีมวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่
  2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
  3. เกิดความเชื่อมโยงกับนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  4. เกิดความตื่นตัวในวงการวิจัยของประเทศไทย
ลักษณะของทุน
ทุนละไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี เงินจำนวนนี้เป็นค่าเพิ่มค่าครองชีพของเมธีวิจัยอาวุโส และค่าใช้จ่ายในการวิจัย ค่าจ้างผู้ช่วย ค่าตอบแทนทีมงาน ค่าทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นต้น
 
2556
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ (คณะแพทยศาสตร์)
 
ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
 
 
ปี 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 - 2548 | 2557 | 2546 - 2545 | 2544 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538