ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
แบบฟอร์ม
ทุนพัฒนาอาจารย์ / นักวิจัยใหม่
ทุนเสริมรากฐานการวิจัย
ทุนวิจัยเงินทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
แบบข้อเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัย
ทุนศาสตราภิชานและการทำวิจัยในสาขาที่กำหนด
ทุนศาสตราภิชาน (Distinguished Scholar Chulalongkorn University)
โครงการขับเคลื่อนการวิจัย (STAR : Special Task Force for Activating Research) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU)
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE)
ทุนสนับสนุนการจัดประชุมระดับชาติ/นานาชาติ
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
โครงการอาศรมความคิด (Forum)
แบบจัดทำประกาศโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริหารการเงินและโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายนอก)
การเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
โครงการขับเคลื่อนการวิจัย (STAR : Special Task Force for Activating Research) ทุนจุฬาฯ 100 ปี
   
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved