ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
กลุ่มวิจัย
Research Forum (โครงการอาศรมความคิด)
โครงการอาศรมความคิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มอาจารย์ที่สนใจศึกษาค้นคว้าในเรื่องสาขาวิชาเดียวกันหรือเรื่องที่ใกล้เคียงกันมาก (สหสาขาวิชา) ได้รวมกลุ่มศึกษาเรื่องนั้นๆ โดยมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดความรู้กันเป็นประจำ ในรูปของการเสนอผลงานวิจัยในอาศรมความคิดโดยมีเพื่อนนักวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ หรือเรื่องที่ใกล้เคียงกันร่วมฟัง และร่วมวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เกิดความคิดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือ เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้น กลุ่มอาศรมความคิดนี้จะมีผลงานพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ โดยผลงานเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กันในเชิงใดเชิงหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาศรมความคิดนั้นๆ การพบปะกันเป็นประจำและการผลิตผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้ จะทำให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ พัฒนาขึ้น ช่วยกระตุ้นความตื่นตัวทางวิชาการและช่วยให้นักวิชาการในแขนงเดียวกันได้ขยายแนวความคิดของตนออกไปทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง ในขณะเดียวกันอาศรมความคิดก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดอาจารย์ที่มีความสนใจร่วมกัน นักวิชาการตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นสมาชิก และนิสิตนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เรื่องที่วิจัยกันในอาศรมความคิดก็สามารถมาร่วมรับทราบในการเรียนรู้ด้วย
Research Task Force (RTF)
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน สังคมเคลื่อนตัวไปในลักษณะของสังคมฐานความรู้มากขึ้น การแก้ปัญหาหรือการแสวงหาหนทางพัฒนาจะพึ่งพิงการศึกษาวิจัยมากขึ้น และพบว่าต้องอาศัยความรู้แบบสหศาสตร์ อาศัยการทำงานเป็นทีมเป็นสำคัญ การบริหารจัดการงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเด็นนี้จึงอยู่ที่การสร้างกิจกรรมให้นักวิชาการได้เข้ามาร่วมมือและใช้ความรู้ ประสบการณ์ในศาสตร์ของแต่ละคนในการศึกษาวิเคราะห์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยดำเนินการในการสนับสนุนส่งเสริมในรูปของ Research Forum
เมื่อกลุ่มอาจารย์/นักวิจัยผนึกกำลังแข็งแกร่งขึ้น และมองเห็นประเด็นในการศึกษาวิจัยเด่นชัดขึ้นแล้ว มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ในกาส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่องจาก Research Forum โดยจัดเป็นกิจกรรม Research Task Force ซึ่งมีแนวคิดดังนี้ ... อ่านต่อ
Grant to support a centers of academic excellence
(ทุนสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
สนับสนุนหน่วยปฏิบัติการวิจัยให้มีความเข้มแข็งและเป็นเลิศทางวิชาการตลอดจนถึงการสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับหน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็น Center of Excellence
1. หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research unit : RU)
  ประกาศ
  ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน RU
  เกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุน RU เพื่อพัฒนาสู่ CE
  แบบฟอร์ม
  แบบเสนอขอรับการสนับสนุน RU เพื่อสู่ CE
  แบบรายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน
  แบบรายงานผลดำเนินงาน RU ปีที่__
     
2. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence : CE)
  ประกาศ
  ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน CE
  แบบฟอร์ม
  แบบเสนอขอรับการสนับสนุน CE 001
  แบบเสนอขอรับการสนับสนุน CE 002 (ไม่ขอรับงบประมาณสนับสนุน)
  แบบรายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน
  แบบรายงานผลดำเนินงาน CE ปีที่__
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ CE
  ทุนวิจัยที่คาดว่าจะหาได้จากแหล่งทุนภายนอก CE
     
ระยะเวลารับสมัคร ตลอดทั้งปี
ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2218 - 0212, 0 - 2218 - 0234
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved