ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
ทุนพัฒนาอาจารย์ / นักวิจัยใหม่
Grants for Development of New Faculty Staff
เป็นการสนับสนุนอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีเงินก้นถุงเพื่อใช้ในการทำวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ ใช้เสนอผลงานทางวิชาการและเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ
 
ระยะเวลาในการรับสมัครตลอดทั้งปี
เงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นเฉพาะปีแรกจำนวน 120,000 บาท กรณีผู้รับทุนได้รับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่/ทุนส่งเสริมนักวิจัยใหม่หรือทุนในลักษณะเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องอีก ปีละ 120,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ต้องขอรับการสนับสนุนไม่เกิน 3 ปี หลังจากรับทุนปีที่ 1
 
ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2218 - 0220
 
ประกาศ
ประกาศเกณฑ์ทุนอาจารย์ใหม่
ความเป็นมาทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่
 
แบบฟอร์ม
ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ ปีที่ 1
ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ ปีที่ 2
แบบรายงานการใช้ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/ นักวิจัยใหม่
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved