ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
ทุนผลงานวิจัย
ทุนสนับสนุนการจัดประชุมะดับชาติ/นานาชาติ
(Grant to support the organization of national/international conferences)
เป็นการสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการจัดประชุมระดับชาติ/นานาชาติซึ่งอาจเป็น โครงการประชุม ตามหัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือโครงการจัดประชุมที่คณะและ สถาบันเป็นผู้เสนอและมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
 
ระยะเวลาการเสนอขอรับทุนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี
ติดต่อเลขโทรศัพท์ 0 - 2218 - 0218 – 9
 
ประกาศ
  หลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการจัดประชุมระดับชาติ
   
ฟอร์ม
  รายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
   
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
(Grant to support publication of research results in national Journals and international Journals)
 
ประกาศ
  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0512.3 วจ/766
  ประกาศเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ ปี 2556 (ใหม่)
  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอรับการสนับสนุนฯ (check list)
  มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีรายชื่อตามไฟล์
ฟอร์ม
  ใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ฟอร์มเก่า (ใช้กับบทความวิจัยที่ received date ในวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ใช้ประกาศฯ ปี 2553)
  ใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ฟอร์มใหม่ (ใช้กับบทความวิจัยที่ received date ในวารสารตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ใช้ประกาศฯ ปี 2556)
  วิธีการค้นหา Journal ที่ตีพิมพ์อยู่ใน percentile ที่สูงหรือต่ำกว่า 50 (ใช้คู่กับการสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) ฟอร์มใหม่
รูปแบบการเขียนสรุปเนื้อหาโดยสังเขปภาษาไทย (ครึ่งหน้ากระดาษ A4)
  หนังสือยินยอม (แนบในกรณีที่บทความนั้นมีผู้มีเข้าข่ายที่สามารถขอได้มากกว่า 1 คน)
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 
ขั้นตอนการสมัคร
  ขั้นตอนการสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ
   
ระยะเวลารับสมัครตลอดทั้งปี
ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2218 - 0238, 0 - 2218 – 0218
   
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
ประกาศ
  ประกาศเกณฑ์การให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
  จรรยาบรรณของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ฟอร์ม
 

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ.2552

 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved