ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
พิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน รางวัลศาสตราจารย์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน
และกิจการนิสิต รางวัลการวิจัย และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554
| คลิก Dowload วีดีโอ |
ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) [3 ก.ย.2554]
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๔ ภูมิภาค ได้แก่ [3 ก.ย.2554]
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคเหนือ
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคกลาง
  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคใต้
เสนอขอทุนจุฬาฯ 100 ปี
  โครงการขับเคลื่อนการวิจัย คลิกดูรายละเอียด
(STAR : Special Task Force for Activating Research)
  โครงการศูนย์นวัตกรรมสหศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด

แนวทางในการบริหารโครงการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผังการทำงาน : งบประมาณโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Research Grant - CE/RU) [21 ส.ค.51]

Research Grouping Framework (RGF)
ประเด็นคำถาม คณะ/สถาบัน จากการประชุมชี้แจงข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 [24 พ.ค.53]
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National / International Journals) (2 มิ.ย.2554]
ประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดประชุมนานาชาติ [ 2 ต.ค. 2555 ]

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (งบประมาณแผ่นดิน) [13 ส.ค.2556]

รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี ๒๕๕๖ [22 ส.ค. 2556 ]
แบฟอร์ม สำหรับรายงาน KPI ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร (ด้านการวิจัย) [16 ก.ย.2556]
 
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และอยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ 2556
บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปี 2556
บทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี (2551-2555)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัยปีงบประมาณ 2557 ภายใน 7 ก.พ. 2557 [31 ม.ค.2557]
การสมัครขอรับทุน "เพชรชมพูเข้มแข็ง" กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช [9 ม.ค.2557]
 
บันทึก
เกณฑ์การสนับสนุนทุนเพชรชมพูเข้มแข็ง
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย
ประวัติผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ความเห็น
  More...
จุฬาวิจัย Online
จุฬาฯ ร่วมงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556” [18 ก.ย. 56]
นักวิจัยจุฬาฯ ศึกษา "พรอพอลิส" จากผึ้ง
พัฒนาเป็นทางเลือกในการรักษามะเร็งในอนาคต
[18 ก.ย. 56]
  More...
ระบบงาน
Download คู่มือระบบประกันคุณภาพการวิจัย (CU-RQA)
ระบบบริหารทุนวิจัย (RD)
  คู่มือการใช้งานระบบฯ
    สำหรับรองวิจัย/ผอ.สถาบัน
    สำหรับหัวหน้าภาค
    สำหรับนักวิจัย
  วีดีทัศน์สาธิตการใช้งานระบบ
สำหรับหัวหน้าภาค
  การขอใช้บริการระบบ EDMS
    More...
ผลงานวิจัยชาวจุฬา
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
บทคัดย่อผลงานวิจัยใหม่
บทคัดย่อผลงานวิจัย
(กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช)
บทคัดย่อผลงานวิจัย
(งบประมาณแผ่นดิน)
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รวม Link
ปาฐกถาชุด “สิรินธร”
แสดงความยินดี
รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น จากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกา    
ดร.ณีวาตรา (ชุติมา) ตาลชัย
คณะทันตแพทยศาสตร์
 
   
 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
สาขาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๕
รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม
รศ.นสพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
รศ.ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ผลงานวิจัยดีเด่น
ผศ.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
คณะนิติศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร
คณะรัฐศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
คณะครุศาสตร์
   
       
 
     
More...
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved